Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντι?νος Τσιτσελι?κης ει?ναι καθηγητη?ς στο Τμη?μα Βαλκανικω?ν, Σλαβικω?ν και Ανατολικω?ν Σπουδω?ν του Πανεπιστημι?ου Μακεδονι?ας. Διδα?σκει δικαιω?ματα του ανθρω?που, μειονο?τητες, μετανα?στευση, προ?σφυγες και διεθνε?ς δι?καιο. Ε?χει διδα?ξει και συνεργαστει? με πανεπιστη?μια στη Γαλλι?α, το Ην. Βασι?λειο, τη Φινλανδι?α, την Τουρκι?α, τις ΗΠΑ, την Ι?ταλι?α και αλλου?. Ει?ναι συγγραφε?ας μονογραφιω?ν, μελετω?ν και α?ρθρων, με?λος ερευνητικω?ν ομα?δων και συντονιστη?ς προγραμμα?των σε θε?