Γεννηματάς, Παναγιώτης

Ο Παναγιω?της Γεννηματα?ς γεννη?θηκε στην Αθη?να το 1949. Σπου?δασε Νομικα? (1967-73), Κλασικη? Φιλολογι?α (1968-72) και Πολιτικη? Ε?πιστη?μη (1973-77) στο Πανεπιστη?μιο Αθηνω?ν και εν συνεχει?α Πολιτικη? Κοινωνιολογι?α, Διεθνει?ς Σχε?σεις και Μουσικολογι?α στα Πανεπιστη?μια του Μονα?χου και του Freiburg i.B. στη Δυτ. Γερμανι?α (1976-1979). Τον Ιου?λιο του 1974 υπη?ρξε μεταξυ? των 40 ιδρυτικω?ν στελεχω?ν του κο?μματος της Νε?ας Δημοκρατι?ας. Το 1980-81 χρημα?τισε Ε?ιδικο?ς Συ?μβουλος του πρωθυπουργου? Γεωργι?ου Ρα?λλη και αντ/δρος Δ.Σ. της Ε?θνικη?ς Λυρικη?ς Σκηνη?ς (Ε?ΛΣ). Στις εκλογε?ς του 1981 πολιτευ?τηκε στην Α’ Πειραιω?ς. Δικηγο?ρησε στον Πειραια? και διετε?λεσε συ?μβουλος εταιρειω?ν και εργοδοτικω?ν οργανω?σεων. Το 1985 απεχω?ρησε απο? τη Ν.Δ. Χρημα?τισε συ?μβουλος της Ε?ΤΒΑ και αντιπρο?εδρος Δ.Σ. της ΒΙΠΕ?ΤΒΑ (1985-1990). Υπη?ρξε πρω?τος Γεν. Γραμματευ?ς στο νεοσυ?στατο Ι?δρυμα Ε?λληνικου? Πολιτισμου? (ΙΕ?Π) με προ?εδρο τον Αδαμα?ντιο Πεπελα?ση (1987-91), προ?εδρος της πρω?της ιδιωτικη?ς χρηματιστηριακη?ς εταιρει?ας Ε?urosec AXE (1989-93), συ?μβουλος Διοι?κησης στην Τρα?πεζα της Ε?λλα?δος (1993-94) και εν συνεχει?α πρω?τος Ε?λληνας Αντιπρο?εδρος της Ε?υρωπαι?κη?ς Τρα?πεζας Ε?πενδυ?σεων (Ε?ΤΕ?π/Ε?ΙΒ) στο Λουξεμβου?ργο, κοινο?ς εκπρο?σωπος των χωρω?ν Ε?λλα?δος, Δανι?ας και Ιρλανδι?ας (1994-2000). Ε?πι?σης, προ?εδρος και ιδρυτικο?ς συντελεστη?ς της τρα?πεζας ΟΜΕ?GA BANK (2000-2006) και της ΩΜΕ?ΓΑ Ασφαλιστικη?ς Α.Ε?. (2002-2007). Απο? το 1977 με?χρι το 2010 συνεργαζο?ταν τακτικα? με εφημερι?δες και περιοδικα? (Καθημερινη?, Ε?λευθεροτυπι?α, Ε?θνος, Οικονομικο?ς Ταχυδρο?μος, Πολιτικα? Θε?ματα, ΑΝΤΙ κ.λπ.). Ε?χει πλου?σιο συγγραφικο? ε?ργο και ε?ντονη παρουσι?α δημοσι?ου λο?γου στα ΜΜΕ? (2008-2018).