Αλεβιζόπουλος, Αντώνιος

Ο αείμνηστος πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος (1931-2. 5. 1996) υπήρξε πραγματικός ακάματος Λευΐτης της Εκκλησίας μας, ένας από τους κορυφαίους μελετητές του φαινομένου των νεοφανών αιρέσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, υπηρετήσας για πολλά χρόνια στη νευραλγική θέση του Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Αξίζει μόνον να αναφέρουμε τα γραφέντα υπό του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου για τον π. Αντώνιο: «Εγνωρίσαμεν τούτον καλώς και μαρτυρούμεν, ότι έφερεν εν εαυτώ γνήσια γνωρίσματα Αποστολικού ανδρός, ανεπαίσχυντου εργάτου του ευαγγελίου. Έζησε δια τον Χριστόν και την Εκκλησίαν. Ανήρ αγαθός, πλήρης Πνεύματος Αγίου, σεμνός, του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενος, ακαταπόνητος, ακατάβλητος, μαχητικός, ανυποχώρητος, θείω ζήλω πυρπολούμενος, ποιμήν άριστος και φιλοστοργώτατος πατήρ, μεθοδικός, εργατικός, σκεύος εκλογής του Θεού και την μάχαιραν του Πνεύματος εναντίον ψυχοκτόνων οργανώσεων και κινήσεων».