Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση Εξαμήνου Α2015

(Νομοθετικά Κείμενα - Θεωρία - Νομολογία). Έντυπη έκδοση (κινητά φύλλα)
Έκπτωση
15%
Τιμή Εκδότη: 32.00
27.20
Τιμή Πρωτοπορίας
+
430529
Συγγραφέας: Ζήσης, Αχιλλέας Κ.
Εκδόσεις: Σάκκουλας
Σελίδες:1078
Ημερομηνία Έκδοσης:7/12/2015
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες ενός εξαμήνου, και ειδικότερα Α 2015, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 30/06/2015. Ειδικότερα:

1. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4320 (ΦΕΚ Α 29 19.3.2015)

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη Σύσταση Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας. Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες και δομές τους:

α. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).

β. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).

2. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4321 (ΦΕΚ Α 32 21.3.2015)

Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται θέματα σχετικά

με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, όπου , δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Η υπαγωγή δε και συμμόρφωση στην ως άνω ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990,

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων κ.λπ.

3. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4324 (ΦΕΚ Α΄ 44/29.04.2015)

Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.

Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται θέματα σχετικά,

Με την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»

Ειδικώτερα :

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια , και έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών με τη χρήση οποιασδήποτε τεχνικής μεθόδου ή μέσου.

4. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4326 (ΦΕΚ Α 49 13.5.2015)

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με Διοικητικά μέτρα κατά της βίας ( Άρθρο 1) και δη πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις και ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις.

Ακόμη ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων , το Ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο (Άρθρο 2), τις Λέσχες φιλάθλων και τη Διάθεση εισιτηρίων (Άρθρο 3),καθώς και τις ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, για τις Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας ( Άρθρο 6), και για την Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων , καθώς και τον Στοιχηματισμό ( Άρθρο 7).5. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 (ΦΕΚ Α 4 13.1.2015)

Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ),επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας.

Αναφέρεται στον καθορισμό πρόσθετων διαδικασιών ελέγχου, όρων και προϋποθέσεων για τη δρομολόγηση επιβατηγών και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που έχουν συμπληρώσει ηλικία τριάντα (30) ετών, από το έτος καθέλκυσής τους, για να δραστηριοποιούνται μεταξύ των λιμένων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος καθώς και μεταξύ νησιωτικών λιμένων της, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του Ν. 2932/2001.

6. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 (ΦΕΚ Α` 129/17/10/2015):

Μέτρα εφαρμογής ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 :Συνταξιοδοτικά / Εγκλήματα Φοροδιαφυγής / Δημοσιονομικά κλπ.

Με τις διατάξεις του παρόντος ( βλ άρθρο 8),καταργούνται τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, και καθορίζονται νέα εγκλήματα φοροδιαφυγής με αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις , όπως ορίζονται στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», και δη 1. Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν καθώς και Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου,Επίσης καθορίζεται η έννοια των αυτουργών και συνεργών στα νομικά πρόσωπα, , και δη , α) στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, β) στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες , γ) Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες δ) στους συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών ε) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες, στ) στις αλλοδαπές επιχειρήσεις

Ακόμη η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου , ,αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής, η δε άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία.

Τέλος αυξάνονται τα ποσά της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου

1882/1990 («Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους»), και αποποινικοποιούνται περιπτώσεις για μικρότερα ποσά φοροδιαφυγής.
Συγγραφέας:
Ζήσης, Αχιλλέας Κ.
Εκδότης:
Σάκκουλας
Σελίδες:
1078
ISBN:
9789605683405
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/12/2015

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 20€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!