Πολιτισμική θεωρία και Λαϊκή Κουλτούρα

Έκπτωση
30%
Τιμή Εκδότη: 26.00
18.20
Τιμή Πρωτοπορίας
+
414232
Συγγραφέας: Storey, John
Εκδόσεις: Πλέθρον
Σελίδες:356
Επιμελητής:Ρινόπουλος, Λουκάς
Ημερομηνία Έκδοσης:4/3/2015
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Περιορισμένη διαθεσιμότητα
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
H παρούσα 6η έκδοση του βιβλίου είναι πλήρως αναθεω ρη μένη.
Ό πως και πριν, το βι βλίο παρουσιάζει μια σαφή και κριτική έρευνα
διαφορετικών θεωριών και προσεγγί σεων της λαϊκής κουλτούρας.
Το εύρος και η θεωρητική του συνε κτι κότητα αποτελούν πρό τυπο
στη μελέτη της λαϊκής κουλ τούρας, και μπορεί να εφαρμοστεί με ευ -
ελιξία και α πο τε λεσματικά σε μεγάλο αριθμό γνωστικών αντικει μέ -
νων. Καθώς διατηρεί την ευπρόσιτη προ σέγγιση των προ ηγού μενων
εκδόσεων και χρησιμοποιεί πα ρα δείγμα τα από τα κείμενα και τις
πρακτικές της λαϊκής κουλ τούρας, η παρούσα έκδοση παραμένει
σημαντική ει σαγωγή στο πεδίο.

Νέα στην παρούσα έκδοση
• Πλήρως αναθεωρημένη, εκσυγχρονισμένη και ξανα γραμ μένη.
• Βελτιωμένο και ανεπτυγμένο περιεχόμενο.
• Νέα υποκεφάλαια για τον αγγλικό μαρξισμό του Wil li am Morris,
για τον μεταφε μι νι σμό και τη λευκότητα.
• Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pearsoned. co.uk/me diajour -
nalism για να βρείτε αναθεωρημένα και βελ τιω μένα βοηθή μα τα γι’
αυτό το βιβλίο, που περι λαμβάνουν: ερωτηματολόγια πρα κτικής
και πε ραιτέρω δρα στηριότη τες, συνδέσμους και σχόλια για σχετικές
ιστοσελίδες, πε ραι τέρω βιβλιογραφία, καθώς και ευρετήριο ό -
ρων.

Bασικό ανάγνωσμα για προπτυχιακούς και μετα πτυ χια κούς σπου δαστές των πολιτισμι κών σπουδών, των σπουδών MΜE,
επικοι νωνίας, κοινωνιολογίας της κουλ τούρας, λαϊκής κουλτούρας και άλλων σχετικών γνωστικών αντικειμένων.
«[…] ένα ενδελεχές και κατανοητό κείμενο. Kαλύπτει την ιστορική ανάπτυξη της λαϊκής κουλ τούρας ως ξεχωριστό
αντικείμενο, ανεξάρτητο από τις άλλες ακαδημαϊκές πα ρα δόσεις» (Edwina Griffith, Πανεπιστήμιο Sussex).
«[…] ένα ανεκτίμητο βοήθημα για σπουδαστές και μελετητές της λαϊκής κουλτούρας, τόσο για το εύρος των θεωριών
που καλύπτει, όσο και για τη σαφήνεια και την α κρίβεια της γρα φής του» (Monika Seidl, Πανεπιστήμιο Βιέννης)
Συγγραφέας:
Storey, John
Εκδότης:
Πλέθρον
Σελίδες:
356
ISBN:
9789603482567
Επιμελητής:
Ρινόπουλος, Λουκάς
Μεταφραστής:
Ντζούνης, Βασίλης
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/3/2015

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 20€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!