Συνταγματικό Δίκαιο (Δεμένο)

484579
Εκδόσεις: Σάκκουλας
Σελίδες:477
Ημερομηνία Έκδοσης:11/09/2018
ISBN:9789605688615


Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό στην πρώτη έκδοσή του (Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο, 2006) εξαντλήθηκε. Χρειαζόταν ούτως ή άλλως ενημέρωση. Δώδεκα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του δεν είναι λίγα ούτε για το σχετικά πάγιο συνταγματικό δίκαιο. Το Σύνταγμα καθ’ εαυτό μπορεί να μην άλλαξε από το 2006 –η Αναθεώρηση του 2008 ήταν ανούσια και αποτυχημένη–, πλην όμως άλλαξαν οι εκτελεστικοί του Συντάγματος νόμοι και εξελίχθηκε η ερμηνεία του, δικαστική και επιστημονική.


Περιεχόμενα

Πρόλογος...................................................................................................................................... V

Συντομογραφίες....................................................................................................................... ΧΙΧ

Βασική Βιβλιογραφία.............................................................................................................. XXI

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

§ 1. Τοδίκαιο

I........ To δίκαιο ως σύνολο κανόνων και αρχών – Η ισχύς του δικαίου..................... 3

ΙΙ...... Η δομή του κανόνα δικαίου...................................................................................... 4

ΙΙΙ.... Κύρωση και ευθύνη.................................................................................................... 5

IV..... Κανόνας δικαίου, διάταξη δικαίου κλπ.................................................................. 6

V...... Έθιμο............................................................................................................................. 7

VI..... Αρχές δικαίου.............................................................................................................. 8

VII... Έννομη τάξη, επιστήμη του δικαίου, βασικοί κλάδοι του δικαίου.................... 9

VIII. Ειδική βιβλιογραφία ενδεικτικώς.......................................................................... 10

§ 2. Τοσυνταγματικόδίκαιο

I........ Ορισμός του συνταγματικού δικαίου................................................................... 11

1. Το κράτος.............................................................................................................. 11

α.... Ο λαός............................................................................................................ 11

β.... Η χώρα............................................................................................................ 14

γ.... Η εξουσία....................................................................................................... 16

δ.... Η οργάνωση σε νομικό πρόσωπο.............................................................. 18

2. Η συγκρότηση της κρατικής εξουσίας............................................................ 19

3. Η οργάνωση της κρατικής εξουσίας................................................................ 19

α.... Τα όργανα του κράτους.............................................................................. 20

β.... Η αρμοδιότητα.............................................................................................. 22

4. Η άσκηση της κρατικής εξουσίας και η αποτελεσματική επιβολή της...... 25

5. Μορφές κρατών................................................................................................... 26

ΙΙ...... η διάκριση του Συντάγματος σε ουσιαστικό και τυπικό.................................. 27

1. Ουσιαστικό Σύνταγμα........................................................................................ 27

2. Τυπικό Σύνταγμα................................................................................................. 27

ΙΙΙ.... τήρηση και παράβαση του Συντάγματος............................................................ 30

1. Η τήρηση του Συντάγματος.............................................................................. 30

2. Η παράβαση του Συντάγματος......................................................................... 33

IV..... Ειδική βιβλιογραφία ενδεικτικώς.......................................................................... 35

§ 3. Τοπολίτευμα

Ι........ Γενικώς....................................................................................................................... 36

1. Η έννοια του πολιτεύματος................................................................................ 36

2. Η μορφή του πολιτεύματος: Δημοκρατία....................................................... 36

3. Οι οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος...................................................... 38

α.... Το αντιπροσωπευτικό σύστημα................................................................. 38

β.... Η αρχή του πολυκομματισμού.................................................................. 40

γ.... Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών........................................................ 42

δ.... Η αρχή του κοινοβουλευτισμού και τα λοιπά συστήματα δια­κυ­βέρ­νησης 44

(i)... Η σχέση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας ως προσ­διο­ριστική του συστήματος διακυβέρνησης ............................................................................................................ 44

(ii).. Ο αγγλικός κοινοβουλευτισμός και τα σύγχρονα κοινο­βου­λευτικά πολιτεύματα 45

(iii). Το προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης ή το σύστημα της ανεξάρτητης εκτελεστικής εξουσίας: Το πολίτευμα των ΗΠΑ........................................................................... 48

(iv). Το ημιπροεδρικό σύστημα της Γαλλίας.......................................... 50

(v). Το σύστημα της κυβερνώσης Βουλής............................................ 50

ε..... Η αρχή του κράτους δικαίου..................................................................... 51

στ.. Η αρχή του κοινωνικού κράτους.............................................................. 53

II...... Το πολίτευμα της Ελλάδος.................................................................................... 54

1. Το άρθρο 1 Σ........................................................................................................ 54

2. Η δημοκρατική αρχή........................................................................................... 55

3. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα........................................................................ 57

4. Η αρχή του πολυκομματισμού.......................................................................... 58

5. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών................................................................ 61

6. Το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης.............................................. 62

7. Η αρχή της προεδρευόμενης δημοκρατίας..................................................... 64

8. Η αρχή του κράτους δικαίου............................................................................. 65

9. Η αρχή του κοινωνικού κράτους...................................................................... 65

III.... Ειδική βιβλιογραφία ενδεικτικώς.......................................................................... 66

§ 4. ΤαελληνικάΣυντάγματα: Ιστορικήθεώρηση

Ι........ Τα τοπικά Συντάγματα («Πολιτεύματα»)........................................................... 68

ΙΙ...... Το «Προσωρινό Πολίτευμα της Επιδαύρου» του 1822.................................... 68

ΙΙΙ.... Το Σύνταγμα του Άστρους («ο νόμος της Επιδαύρου») του 1823.............. 69

IV..... Το «Πολιτικό» Σύνταγμα της Τροιζήνας του 1827........................................... 69

V...... Η καποδιστριακή περίοδος (1828-1831)............................................................ 70

VI..... Το «Ηγεμονικό» Σύνταγμα του 1832................................................................... 70

VII... Η περίοδος της απόλυτης μοναχίας (1833-1843)............................................. 71

VIII. Το Σύνταγμα του 1843 και η περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας (1843-1862) 71

IX..... Το Σύνταγμα του 1864........................................................................................... 74

Χ...... Η αναθεώρηση του Συντάγματος του 1911....................................................... 74

XI..... Ο εθνικός διχασμός.................................................................................................. 76

XII... Τα Συντάγματα του 1925, 1926 και 1927........................................................... 77

XIII. Η εφαρμογή του Συντάγματος του 1927, η επαναφορά του Συντάγ­ματος του 1911, η δικτατορία του Ι. Μεταξά, η κατοχή........................................................................................................................ 78

XIV.. Το Σύνταγμα του 1952........................................................................................... 80

XV... Η στρατιωτική δικτατορία (1967-1974)............................................................. 82

XVI.. Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008.......................................................... 84

XVII. Ειδική βιβλιογραφία ενδεικτικώς......................................................................... 88

§ 5. Οιπηγές του ελληνικού συνταγματικού δικαίου

Ι........ Η έννοια των πηγών του δικαίου και η ιεραρχία τους....................................... 89

II...... Οι πηγές του ελληνικού συνταγματικού δικαίου............................................... 91

1. Το τυπικό Σύνταγμα........................................................................................... 91

α.... Η θέσπιση του Συντάγματος...................................................................... 91

β.... Η αναθεώρηση του Συντάγματος............................................................. 92

γ.... Η εξέλιξη και η αλλοίωση του Συντάγματος.......................................... 97

2. Οι συντακτικές πράξεις και τα ψηφίσματα...................................................... 98

3. Το συνταγματικό έθιμο και οι συνθήκες του πολιτεύματος........................ 99

4. Οι τυπικοί νόμοι................................................................................................. 100

α.... Η έννοια του τυπικού νόμου.................................................................... 100

β.... Η διαδικασία παραγωγής των τυπικών νόμων..................................... 101

γ.... Η θέσπιση των νόμων ως ευχέρεια και ως υποχρέωση........................ 101

δ.... Η τυπική και η ουσιαστική ισχύς του νόμου – Η αναδρομικό­τητα του νόμου 103

ε..... Ειδικές μορφές τυπικών νόμων............................................................... 106

5. Ο Κανονισμός της Βουλής.............................................................................. 109

6. Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.............................................................. 110

α.... Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις κατά το άρθρο 43 § 2 Σ........... 110

(i)... Τα κανονιστικά διατάγματα............................................................ 111

(ii).. Κανονιστικές πράξεις από άλλα όργανα της διοίκησης............ 112

β.... Τα κανονιστικά διατάγματα κατά το άρθρο 43 § 4 Σ......................... 114

γ.... Τα εκτελεστικά διατάγματα κατά το άρθρο 43 § 1 Σ......................... 114

δ.... Κανονιστικά διατάγματα με συνταγματική εξουσιοδότηση.............. 115

ε..... Η ισχύς των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης............................. 115

7... Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 § 1 Σ.................. 116

8... Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 48 § 5 Σ.................. 119

9... Τα νομοθετικά διατάγματα και οι αναγκαστικοί νόμοι του πα­ρελ­θόντος – Οι αυθαίρετες κανονιστικές διοικητικές πράξεις υπό το ισχύον Σύνταγμα.................................................................. 119

10. Η νομολογία..................................................................................................... 120

11. Το διεθνές δίκαιο.............................................................................................. 122

12. Το ευρωπαϊκό δίκαιο....................................................................................... 128

III.... Ειδική βιβλιογραφία ενδεικτικώς........................................................................ 135

§ 6. ΗερμηνείατουΣυντάγματος

I........ Η ερμηνεία του δικαίου εν γένει........................................................................... 136

1. Η έννοια της ερμηνείας..................................................................................... 136

2. Οι φορείς της ερμηνείας................................................................................... 137

3. Τρόποι και είδη ερμηνείας................................................................................ 137

α.... Οι τρόποι ερμηνείας................................................................................... 137

β.... Τα είδη ερμηνείας....................................................................................... 140

(i)... Η ερμηνεία εντός του κανόνα δικαίου.......................................... 141

(ii).. Η ερμηνεία εκτός του κανόνα αλλ’ εντός του δίκαιου.............. 142

(iii). Η ερμηνεία πέραν από τον κανόνα δικαίου.................................. 144

4. Η ερμηνεία ως διάπλαση δικαίου - η αυθεντική ερμηνεία.......................... 146

II...... Tο ζήτημα της ερμηνείας του Συντάγματος ως ειδικό μεθοδολογικό ζήτημα 148

1. Η ιδιαιτερότητα της ερμηνείας του Συντάγματος...................................... 148

2. Οι εφαρμογές της αρχής «lex superior derogat legi inferiori»................. 149

α.... Ο δικαστικός έλεγχος της αντισυνταγματικότητας του νόμου........ 149

β.... Ο έλεγχος της αντισυνταγματικότητας του νόμου από άλλα (μη δικαστικά) κρατικά όργανα ..................................................................................................................... 154

γ.... Ο έλεγχος της συμβατότητας του νόμου προς το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και προς τους νόμους αυξημένης τυπικής ισχύος........................................................................ 157

δ.... Ο δικαστικός έλεγχος της αναθεώρησης του Συντάγματος............. 158

ε..... Ο δικαστικός έλεγχος των κανονιστικών διοικητικών πράξεων....... 159

3. Ειδικές αρχές της ερμηνείας του Συντάγματος........................................... 160

α.... Η αρχή της ενότητας του Συντάγματος................................................ 161

β.... Οι αντισυνταγματικές διατάξεις του Συντάγματος............................. 161

γ.... Η αρχή της πρακτικής αρμονίας............................................................. 162

δ.... Η αρχή της ενοποιητικής ολοκλήρωσης............................................... 163

ε..... Η αρχή της λειτουργικής ορθότητας..................................................... 163

στ.. Το τεκμήριο της συνταγματικότητας του νόμου................................ 164

ζ..... Η αρχή της σύμφωνης προς το Σύνταγμα ερμηνείας του νόμου..... 165

η.... Η αρχή της αναγωγής στις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές......... 166

θ.... Η αρχή της προσαρμοστικότητας του Συντάγματος......................... 166

ι..... Η αρχή «εν αμφιβολία υπέρ της ελευθερίας»........................................ 166

IΙΙ.... Ειδική βιβλιογραφία ενδεικτικώς........................................................................ 167

ΜΕΡΟΣΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝΕΞΟΥΣΙΩΝ:
ΤΑΚΡΑΤΙΚΑΟΡΓΑΝΑΚΑΙΟΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΤΟΥΣ

§ 7. Τοεκλογικόσώμα

Ι........ Επισκόπηση αρμοδιοτήτων.................................................................................. 171

II...... Η σύνθεση του εκλογικού σώματος για την ανάδειξη της Βουλής............. 171

1. Τα θετικά προσόντα του εκλογέα.................................................................. 171

2. Τα αρνητικά προσόντα του εκλογέα............................................................. 172

III.... Η σύνθεση του εκλογικού σώματος κατά την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του 174

IV..... Η νομική φύση του εκλογικού δικαιώματος.................................................... 174

V...... Οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος........................................................ 175

1. Η ανάδειξη της Βουλής.................................................................................... 175

α.... Οι συνταγματικές αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφο­φορία 175

(i) .... Η αρχή της καθολικότητας........................................................... 175

(ii).... H αρχή της ισότητας...................................................................... 176

(iii)... H αρχή της αμεσότητας................................................................. 177

(iv)... H αρχή της μυστικότητας............................................................. 178

(ν)..... Η αρχή της προσωπικής ψηφοφορίας......................................... 178

(vi)... H αρχή της επιστολικής ψήφου.................................................... 178

(vii).. H αρχή της ολικής ανανέωσης της Βουλής............................... 178

(viii). H αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών................ 179

(ix)... H αρχή της υποχρεωτικότητας της ψήφου................................ 180

(x).... Η αρχή της γνησιότητας της ψηφοφορίας................................. 180

β.... Η σύνθεση της Βουλής............................................................................. 181

(i)..... Οι βουλευτές των εκλογικών περιφερειών και οι βουλευ­τές επικρατείας 181

(ii).... Ο καθορισμός του αριθμού των βουλευτών των εκλογι­κών περιφερειών 183

γ.... Η εκλογική διαδικασία.............................................................................. 184

δ.... Το ζήτημα της λευκής ψήφου.................................................................. 192

2. Η ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο................. 194

3. Η ανάδειξη των αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης........... 195

4. Το δημοψήφισμα................................................................................................ 196

VI..... Ειδική βιβλιογραφία ενδεικτικώς........................................................................ 199

§ 8. ΗΒουλή

I........ Επισκόπηση αρμοδιοτήτων.................................................................................. 201

1. Νομοθετικές αρμοδιότητες............................................................................. 201

2. Αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου................................................... 201

3. Διοικητικές αρμοδιότητες................................................................................ 201

4. Δικαστικές αρμοδιότητες................................................................................. 202

II...... Οι βουλευτές........................................................................................................... 202

1. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι........................................................................... 202

α.... Τα θετικά προσόντα εκλογιμότητας...................................................... 202

β.... Τα αρνητικά προσόντα ή κωλύματα εκλογιμότητας.......................... 203

(i)... Κωλύματα εκλογιμότητας (κατά το άρθρο 56 § 1 Σ.), αι­ρόμενα δια παραιτήσεως πριν από τις εκλογές.............................................................................................................. 205

(ii).. Κωλύματα εκλογιμότητας μη αιρόμενα δια παραιτήσεως (απόλυτα κωλύματα) 207

(iii). Κωλύματα εκλογιμότητας (κατά το άρθρο 5 § 3 Σ.), αιρό­μενα δια παραιτήσεως δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς βουλευτικής περιόδου................. 208

(iv). Διαφορές μεταξύ των κωλυμάτων των §§ 1 και 3 του άρ­θρου 56 Σ. 210

2. Ο προληπτικός έλεγχος των προσόντων και των κωλυμάτων εκλο­γιμότητας 210

3. Η εκλογή, η ανακήρυξη και η ορκωμοσία των βουλευτών....................... 211

4. Ο δικαστικός έλεγχος του κύρους των βουλευτικών εκλογών............... 212

5. Η οριστικοποίηση της εκλογής...................................................................... 213

6. Τα ασυμβίβαστα των βουλευτών................................................................... 215

7. Η απώλεια του βουλευτικού αξιώματος....................................................... 219

8. Η νομική θέση των βουλευτών....................................................................... 220

α.... Οι βουλευτές ως αντιπρόσωποι του Έθνους........................................ 220

β.... Οι βουλευτικές ασυλίες............................................................................. 221

(i)... Το ανεύθυνο....................................................................................... 221

(ii).. Το ακαταδίωκτο................................................................................ 223

(iii). Το δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας................................................... 225

(iv). Η βουλευτική αποζημίωση και οι ατέλειες................................... 226

γ.... Οι υποχρεώσεις των βουλευτών και η πειθαρχική ευθύνη τους....... 226

III.... Η οργάνωση της Βουλής...................................................................................... 228

1. Το Προεδρείο της Βουλής............................................................................... 228

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων............................................................................ 230

3. Η Ολομέλεια, το Τμήμα Διακοπής και οι Επιτροπές της Βουλής............ 231

α.... Η Ολομέλεια................................................................................................ 231

β.... Το Τμήμα Διακοπής................................................................................... 233

γ.... Οι Επιτροπές της Βουλής......................................................................... 234

(i)... Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές......................................... 234

(ii).. Ειδικές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές........................................... 236

(iii). Εξεταστικές επιτροπές..................................................................... 236

(iv). Ειδικές επιτροπές για την ποινική δίωξη των μελών της Κυ­βέρνησης και των Υφυπουργών ............................................................................................................ 236

(ν)... Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές............................................................. 237

(vi). Επιτροπές για Εθνικά Ζητήματα ή Ζητήματα Γενικότερου Ενδιαφέροντος 237

(vii) Επιτροπές Εσωτερικών Θεμάτων της Βουλής............................ 237

(viii) Επιτροπές Διεθνών Σχέσεων της Βουλής................................... 238

(ix). Επιτροπή ΔΕΚΟ (Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι­σμών)........ 238

IV..... Η λειτουργία της Βουλής γενικώς...................................................................... 238

1. Η βουλευτική περίοδος και οι βουλευτικές σύνοδοι.................................. 238

α.... Η βουλευτική περίοδος............................................................................. 238

β.... Οι βουλευτικές σύνοδοι............................................................................ 240

(i)... Τακτικές σύνοδοι.............................................................................. 241

(ii).. Έκτακτες σύνοδοι............................................................................. 243

(iii). Ειδικές σύνοδοι................................................................................. 244

2. Συνεδριάσεις, συζητήσεις, αποφάσεις............................................................ 247

α.... Συνεδριάσεις................................................................................................ 247

β.... Συζητήσεις................................................................................................... 248

γ.... Αποφάσεις.................................................................................................... 249

V...... Η θέσπιση των νόμων............................................................................................ 251

1. Η τακτική νομοθετική διαδικασία.................................................................. 251

α.... Γενικώς......................................................................................................... 251

(i)... Η νομοθετική πρωτοβουλία........................................................... 251

(ii).. Η επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση των σχεδίων και προ­τάσεων νόμων 255

(iii). Η έκδοση και η δημοσίευση των νόμων....................................... 257

β.... Ειδικώς: Ο νόμος περί παροχής αμνηστίας........................................... 258

2. Οι συνοπτικές νομοθετικές διαδικασίες........................................................ 259

α.... Ψήφιση σχεδίων ή προτάσεων νόμων με περιορισμένη συζήτη­ση ή χωρίς συζήτηση 259

β.... Η ψήφιση σχεδίων ή προτάσεων νόμων κατεπειγόντως..................... 260

γ.... Η ψήφιση σχεδίων ή προτάσεων νόμων επειγόντως............................ 260

3. Οι ειδικές νομοθετικές διαδικασίες................................................................. 261

α.... Κύρωση κωδίκων κλπ............................................................................... 261

β.... Κύρωση διεθνών συνθηκών..................................................................... 261

γ.... Κύρωση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου...................................... 262

δ.... Επιψήφιση αναπεμπομένων σχεδίων ή προτάσεων νόμων.................. 262

ε..... Η αναθεώρηση του Συντάγματος........................................................... 262

στ.. Η ψήφιση του Κανονισμού της Βουλής................................................. 263

ζ..... Η απόφαση περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος................................... 263

η.... Η θέση σε ισχύ του νόμου περί καταστάσεως πολιορκίας................. 263

4. Η θέσπιση φορολογικών κανόνων βάσει του άρθρου 78 Σ...................... 269

VI..... Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος............................................................................... 271

1.. Ακροάσεις Υπουργών, Υφυπουργών κλπ. (άρθρο 41Α ΚτΒ)................ 272

2... Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης (άρθρο 142Α ΚτΒ)......... 272

3... Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως (άρθρο 143 ΚτΒ)........................... 272

4... Συζητήσεις με πρωτοβουλία των βουλευτών (άρθρα 132Α και 128Β ΚτΒ) 273

5... Αναφορές (άρθρο 125 ΚτΒ).......................................................................... 273

6... Ερωτήσεις (άρθρα 126 επ. ΚτΒ)................................................................... 273

7... Επίκαιρες ερωτήσεις (άρθρα 129 επ. ΚτΒ)................................................. 274

8... Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (άρθρο 133 ΚτΒ)..................................... 274

9... Επερωτήσεις (άρθρα 134 επ. ΚτΒ)............................................................... 274

10. Επίκαιρες επερωτήσεις (άρθρο 138 ΚτΒ)................................................... 275

11. Σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών (άρθρα 68 § 2 Σ. και 144 ΚτΒ)....... 275

12. Εμπιστοσύνη και δυσπιστία προς την Κυβέρνηση.................................... 277

13. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των Ανεξαρτήτων Αρχών......................... 277

VII... Διοικητικές αρμοδιότητες.................................................................................... 277

1. Η ψήφιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του κράτους ............................................................................................................................. 277

2. Η έγκριση προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης....... 281

3. Η ψήφιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της Βουλής....... 282

4. Η εκλογή του Προεδρείου της Βουλής........................................................ 282

5. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας................................................. 282

6. Η διαπίστωση της αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκεί τα καθήκοντά του 282

7. Η παροχή συγκατάθεσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αναστολή των εργασιών της Βουλής περισσότερο από τριάντα ημέρες.................................................................... 282

8. Η διαπίστωση της αδυναμίας του Πρωθυπουργού να ασκεί τα κα­θήκοντά του 283

VIII. Δικαστικές αρμοδιότητες..................................................................................... 283

1. Η ποινική δίωξη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών...... 283

2. Η ποινική δίωξη του Προέδρου της Δημοκρατίας..................................... 283

3. Η άδεια για δίωξη βουλευτή κατά το άρθρο 62 Σ...................................... 283

4. Η άδεια για δίωξη βουλευτή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά το άρθρο 61 § 2 Σ. 283

5. Η συγκατάθεση για απονομή χάρης σε καταδικασθέν μέλος της Κυβέρνησης 283

IX..... Η λήξη της θητείας της Βουλής.......................................................................... 283

Χ...... Ειδική βιβλιογραφία ενδεικτικώς........................................................................ 286

§ 9. ΗΚυβέρνηση

I........ Η σύνθεση της Κυβέρνησης................................................................................. 289

II...... Προσόντα των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών..................... 291

1. Θετικά προσόντα............................................................................................... 291

2. Ασυμβίβαστα...................................................................................................... 292

III.... Η ανάδειξη του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης................................... 292

IV..... Η αναπλήρωση των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών............ 301

1. Η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού............................................................ 301

2. Η αναπλήρωση των άλλων μελών της Κυβέρνησης και των υφυ­πουργών 302

V...... Η απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της................................... 302

VI..... Η αντικατάσταση του Πρωθυπουργού............................................................. 304

VII... Η οργάνωση της Κυβέρνησης............................................................................. 306

VIII. Η λειτουργία της Κυβέρνησης............................................................................ 308

IX..... Οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων........... 309

1. Οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης................................................................. 309

α.... Εκ του Συντάγματος................................................................................. 309

β.... Εκ των νόμων.............................................................................................. 310

2. Οι αρμοδιότητες των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων..................... 311

3. Οι αρμοδιότητες των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών..... 311

4. Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και η προεξάρχουσα θέση του... 311

Χ...... Η ευθύνη της Κυβέρνησης και των μελών της................................................. 313

1. Η κοινοβουλευτική ευθύνη (πολιτική).......................................

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!