Μετοχικός ακτιβισμός

Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 40.00
36.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
580264
Σελίδες:248
Ημερομηνία Έκδοσης:21/06/2022
ISBN:9789606547614
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Πρόλογος: Λιβαδά Χ.
Ο μετοχικός ακτιβισμός σήμανε τη στροφή από τη μακρά αντίληψη ότι οι μέτοχοι των δημοσίων ΑΕ είναι «έλλογα απαθείς» στην καθιέρωση ενός νέου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, όπου ο μέτοχος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εταιρικών πραγμάτων. Οι μέτοχοι, με τη βοήθεια του νομοθέτη, είναι πλέον σε θέση να διεκδικούν τα συμφέροντά τους πιο δυναμικά σε σχέση με το παρελθόν και να ελέγχουν την εταιρική διοίκηση ασκώντας κριτική στον τρόπο διαχείρισης της εταιρείας. Ωστόσο, αυτό που είναι κρίσιμο να αντιληφθεί κανείς αναφορικά με τον ακτιβισμό των μετόχων, είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ένας μέτοχος με μειοψηφική, κατά κανόνα, συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας, όπως οι ακτιβιστές, στην επίτευξη αλλαγών, είτε αναφορικά με τις πρακτικές διακυβέρνησης είτε με τις εταιρικές στρατηγικές, μέσω της άσκησης αποτελεσματικής επιρροής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την παραδοχή, το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να περιγράψει το φαινόμενο του μετοχικού ακτιβισμού στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ρυθμιστικού καθεστώτος. Παράλληλα, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, αν η παρεμβατική συμπεριφορά των ακτιβιστών και η εκ μέρους τους ασκούμενη επιρροή στο εταιρικό γίγνεσθαι γνωρίζει ή πρέπει να γνωρίζει ορισμένα όρια δράσης και ευθύνης με βάση τα ήδη υπάρχοντα νομικά εργαλεία του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς ή αν, αντίθετα, υπάρχει ανάγκη νομοθετικής μεταρρύθμισης προκειμένου να ρυθμιστεί ειδικώς η συμπεριφορά αυτή.

ΠΡΟΛΟΓΟΣVII

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣIX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝXV

ΕΙΣΑΓΩΓΗ1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ

1.1. Εννοιολογική οριοθέτηση και διακρίσεις5

1.2. Μέθοδοι Μετοχικού Ακτιβισμού15

1.3. Μορφές Μετοχικού Ακτιβισμού30

1.3.1. Offensive Activism: Η περίπτωση των hedge funds31

1.3.2. Defensive Activism: Η περίπτωση των θεσμικών επενδυτών (institutional investors)37

1.4. Ιστορική Αναδρομή39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ

2.1. Το πρόβλημα της μετοχικής απάθειας43

2.2. Ο ακτιβισμός ως νέα μορφή διακυβέρνησης των εισηγμένων ΑΕ46

2.3. Τάση ενίσχυσης του μακροπρόθεσμου μετοχικού ακτιβισμού και της μετοχικής επιμέλειας49

2.3.1. Σε διεθνές and ευρωπαϊκό επίπεδο51

2.3.1.1. Κώδικες Εποπτείας- Stewardship Codes54

2.3.1.2. Οδηγίες 2007/36/ΕΚ and 2017/828 (ΕΕ)- Shareholders Rights Directives (SRD I and II)56

2.3.2. Σε εθνικό επίπεδο67

2.3.2.1 Μετοχικά δικαιώματα- Ιδίως δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ67

2.3.2.2. Δικαιώματα μειοψηφίας77

2.3.2.3. Ενώσεις μετόχων84

2.4. Σύνοψη and Συμπέρασμα87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

(ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ) ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ

3.1. Agency Theory - Θεωρία διαχείρισης αλλότριων συμφερόντων90

3.2. Συγκρούσεις συμφερόντων93

3.3. Εταιρικό συμφέρον95

3.4. Σύνοψη and Συμπέρασμα100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ

4.1. Η επιρροή των μετόχων-ακτιβιστών στο ΔΣ: Οι ακτιβιστές ως de facto διοικητές και η ενδεχόμενη ευθύνη τους102

4.1.1. Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας (δημόσιας) ΑΕ102

4.1.2. Δυνατότητα παρέμβασης των μετόχων στην εταιρική διοίκηση104

4.1.3. Δυνατότητα εκπροσώπησης των μετόχων μειοψηφίας στο ΔΣ107

4.1.4. Η εκπροσώπηση των μετόχων-ακτιβιστών στη Διοίκηση και η ασκούμενη επιρροή113

4.1.5. Μηχανισμοί οριοθέτησης της ασκούμενης επιρροής των ακτιβιστών: Οι ακτιβιστές ως σκιώδεις ή de facto διοικητές υπό ευρεία έννοια120

4.1.6. Η Θεωρία των «σκιωδών διοικητών» (shadow directors) ή άλλως του de facto διοικητή (υπό ευρεία έννοια) στις αλλοδαπές έννομες τάξεις122

4.1.7. Εφαρμογή της θεωρίας του de facto οργάνου στην ελληνική έννομη τάξη130

4.1.8. Εφαρμογή της θεωρίας του de facto διοικητή ή de facto οργάνου (υπό ευρεία έννοια) ειδικά ως προς τους ακτιβιστές-μετόχους135

4.2. Η επίδραση της ακτιβιστικής δράσης στα συμφέροντα της εταιρείας και των λοιπών μετόχων και η υποχρέωση πίστης ως όριο αυτής137

4.2.1. Οι υποχρεώσεις του μετόχου ΑΕ137

4.2.2. Υποχρέωση πίστης του μετόχου της ΑΕ139

4.2.3. Υποχρέωση πίστης του μετόχου μειοψηφίας142

4.2.4. Υποχρέωση πίστης του πληρεξουσίου144

4.2.5. Υποχρέωση πίστης των ακτιβιστών ως όριο της δράσης τους147

4.2.6. Ανάγκη νομοθετικής θεμελίωσης της υποχρέωσης πίστης: είναι υπαρκτή;148

4.3. Η επίδραση της δράσης των ακτιβιστών στην αγορά και η έννοια της συντονισμένης δράσης ως όριο ελέγχου της συμπεριφοράς τους153

4.3.1. Η έννοια της συντονισμένης δράσης κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο154

4.3.2. Η έννοια της συντονισμένης δράσης στο εθνικό δίκαιο και οι έννομες συνέπειες αυτής161

4.3.2.1. Οι δύο εναλλακτικές επιλογές του εθνικού νομοθέτη για την οριοθέτησή της161

4.3.2.2. Η επιλογή του Έλληνα νομοθέτη για τον προσδιορισμό της συντονισμένης δράσης163

4.3.2.3. Έννομες συνέπειες της συντονισμένης δράσης168

4.3.3. Όρια συντονισμένης δράσης και μετοχικού ακτιβισμού171

4.3.4. Η περίπτωση του wolf pack ακτιβισμού ως τακτικής συντονισμένης απόκτησης εταιρικού ελέγχου176

4.3.5. Προτάσεις νομοθετικής μεταρρύθμισης: είναι θεμιτές;179

4.3.5.1. Νομοθετικές προτάσεις αναφορικά με το καθεστώς διαφάνειας180

4.3.5.2. Νομοθετικές προτάσεις αναφορικά με την οριοθέτηση της έννοιας της “συντονισμένης δράσης”184

4.4. Μέσα άμυνας ΔΣ της εταιρείας-στόχου έναντι των δράσεων των ακτιβιστών and Όρια δράσης185

4.4.1. Αμυντικά μέτρα κατά μετόχων-ακτιβιστών185

4.4.2. Η αντιμετώπιση των μέσων άμυνας κατά των μετόχων ακτιβιστών κατά το αμερικανικό δίκαιο: Κρίσιμη υπόθεση Third Point LLC v. Ruprecht et al188

4.4.2.1 Πραγματικό της υπόθεσης188

4.4.2.2. Απόφαση του Δικαστηρίου189

4.4.2.3. Κριτική απόφασης191

4.4.3. Η αντιμετώπιση των μέσων άμυνας κατά το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο και η σύνδεση με το μετοχικό ακτιβισμό194

4.4.4. Ποια θα πρέπει να είναι τελικά η απάντηση της εταιρείας-στόχου στο μετοχικό ακτιβισμό;198ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ201

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ215

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!