Ιστορία της Φραγκοκρατίας Ι ΙΙ

Έκπτωση
30%
393130
Συγγραφέας: Μίλερ, Γουίλιαμ
Εκδόσεις: Πελεκάνος
Σελίδες:996
Ημερομηνία Έκδοσης:12/7/2013


Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο

Συνεχούς ιστορίας της εν Ελλάδι φραγκοκρατίας, της περιεργοτάτης ταύτης και κατά μέγα μέρος αγνώστου περιόδου των τυχών του ελληνικού έθνους, εστερούμεθα μέχρι τούδε. Οποία δ η αξία ην έχει το νεοφανές τούτο έργον του κ. Miller, κατέδειξα δια της μακράς περί αυτόν βιβλιοκρισίας, ην εδημοσίευσα εν τω Νέω Ελληνομνήμονι Τόμ. ς σ. 117 κ. έ.
Χαίρων δ επελαβόμην κατ εντολήν της Ελληνικής Εκδοτικής Εταιρείας της μεταφράσεως του αξιολόγου τούτου συγγράμματος, ην επεχείρησα αδεία του τε συγγραφέως και του Άγγλου αυτού εκδότου κ. Ιωάννου Murray. Αλλ ο φίλος εμού τε και της Ελλάδος συγγραφεύς έσχε την ευμένειαν να μοι παράσχη πολλάς προςθήκας και βελτιώσεις εις το έργον, ου μην αλλά και να μοι χορηγήση προθυμότατα ουκ ολίγας φωτογραφίας ανεκδότους μεσαιωνικών της Ελλάδος κάστρων και άλλων τοποθεσιών, ευθύς ως έμαθεν, ότι η Εκδοτική Εταιρεία εσκόπει να κοσμήση την ελληνικήν μετάφρασιν του έργου αυτού δι εικόνων. Καγώ δε ουκ ολίγα προςέθηκα ή επηνώρθωσα όπου τούτο ήτο αναγκαίον και δυνατόν άνευ καιρίων μεταβολών της αρχικής συντάξεως του βιβλίου, τελεςφορώτερον δε κατατεταγμένην και πληρεστέραν ως προς τους τίτλους των βιβλίων παρέθηκα την εν τέλει του συγγράμματος βιβλιογραφίαν. Ούτω δε η ελληνική αύτη μετάφρασις, ην παρέχω εις τους Έλληνας φιλίστορας, δύναται να θεωρηθή ως δευτέρα πλουσιωτέρα έκδοσις του πρωτοτύπου εν γλώσση ελληνική, και ως τοιαύτη ευελπιστώ ότι θα τύχη αμερίστου υποδοχής παρά των φίλων της πατρίου ιστορίας.
Συγγραφέας:
Μίλερ, Γουίλιαμ
Εκδότης:
Πελεκάνος
Σελίδες:
996
ISBN:
9789604005147
Μεταφραστής:
Λάμπρος, Σπύρος Π.
Ημερομηνία Έκδοσης:
12/7/2013

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική