Εφαρμοσμένη Ανόργανη Χημεία

85.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
151677
Συγγραφέας: Λιοδάκης, Στυλιανός
Εκδόσεις: Παρισιάνου Α.Ε.
Σελίδες:232
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2003
ISBN:9789603941903
Θέμα:Χημεία
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Συγγραφέα

Κεφάλαιο 1
Η σωματιδιακή αντίληψη
για την ατομική δόμηση
1 Εισαγωγή στην ατομική δόμηση
2 Οι θεμελιώδεις δομικοί λίθοι των ατόμων
Ηλεκτρόνια
Πρωτόνια
Νετρόνια
3 Ατομικό πρότυπο του Thomson - το Μοντέλο
του «Σταφιδόψωμου»
4 Ατομικό πρότυπο Rutherford - Το ασταθές πλανητικό
Μοντέλο
5 Ατομικό πρότυπο Bohr - Το σταθερό πλανητικό μοντέλο
6 Ατομικό πρότυπο Sommerfeld - Το πλανητικό μοντέλο
με τις ελλείψεις
7 Οι Μαθηματικοί υπολογισμοί του Bohr
Το χρονικό της ατομικής δόμησης
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 2
Η κυματοσωματιδιακή αντίληψη
για την ατομική δόμηση
1 Μια νέα φυσική γεννιέται
2 Η Κβαντική Θεωρία
Η ακτινοβολία του μέλανος σώματος
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Το ατομικό πρότυπο του Βohr και η Κβαντική Θεωρία
Ενέργεια φωτονίων και μονάδες
Φωτόνια και φασματοσκοπία
3 Δύο λόγια για τα κύματα
Μηχανικά κύματα
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Συμβολή κυμάτων
Περίθλαση
Περίθλαση με ακτίνες Χ
4 Υλοκυματικός δυϊσμός της ύλης
«Το πείραμα των δύο σχισμών» και πως αποδεικνύεται
η κυματική φύση των σωματιδίων
Αν τα ηλεκτρόνια είναι κύματα, τότε τι είναι
αυτό που δονείται;
5 Αρxή της αβεβαιότητας ή απροσδιοριστίας
του Heisenberg

Αέναη κίνηση: το κύριο χαρακτηριστικό του μικρόκοσμου
Η αρχή της αβεβαιότητας: ένας κβαντικός κανόνας
που δεν παρακάμπτεται
6 Ηλεκτρονική μικροσκοπία
7 Η Κυματοσυνάρτηση Ψ
Η κυματοσυνάρτηση Ψ και τα κύματα του de Broglie
Πως η κυματοσυνάρτηση Ψ συμφιλιώνει τη σωματιδιακή
με την κυματική φύση
8 Η εξίσωση του Shrοdinger
Ιδιοσυναρτήσεις
Η εξίσωση Schrοdinger για το άτομο του υδρογόνου
Τι κοινό σημείο έχει η Κβαντομηχανική με την Κλασική
Μηχανική;
9 Ατομικά τροχιακά
Επιτρεπτές τιμές Ψ
Επίλυση της εξίσωσης Schrοdinger
10 Οι κβαντικοί αριθμοί
Ο κύριος κβαντικός αριθμός (n)
Ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός ή τροχιακός κβαντικός
αριθμός (l)
Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml)
Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός του spin (ms)
11 Σωματίδιο σε κουτί μιας διάστασης
Τα μυστικά της δουλειάς του κβαντομηχανικού
Οι μεγάλοι σταθμοί στην ανάπτυξη
της Κβαντικής Θεωρίας
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 3
Σχηματική παράσταση ατομικών τροχιακών
1 Εισαγωγή
2 Ακτινικές συναρτήσεις R(r) και συναρτήσεις
πιθανότητας R2(r)
3 Συναρτήσεις ακτινικής πιθανότητας 4πR2r2(r)
4 Γωνιακές συναρτήσεις Α(θ,φ)
5 Συναρτήσεις γωνιακής πιθανότητας Α2(θ,φ)
6 Γραφική παράσταση συναρτήσεων κατανομής
πιθανότητας (ή πυκνότητας ηλεκτρονιακού
νέφους) Ψ2
7 Ένας απλός τρόπος απεικόνισης των τροxιακών
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις και προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 4
Πολυηλεκτρονιακά άτομα
1 Προσεγγίσεις για τα πολυηλεκτρονιακά άτομα
2 Ενέργεια τροxιακών πολυηλεκτρονιακών ατόμων
Διείσδυση και θωράκιση ηλεκτρονίων
Γιατί το 3s τροχιακό έχει χαμηλότερη ενέργεια
από το 3p (άρση εκφυλισμού);
Ενεργειακές αναστροφές και αναστολή αυτών
μετά την πλήρωση των τροχιακών
Η σταθερότητα των συμπληρωμένων
και ημισυμπληρωμένων υποστιβάδων
Η επίδραση του ατομικού αριθμού στην ενέργεια
των υποστιβάδων
3 Κανόνες για την ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων
Αρχή ελάχιστης ενέργειας
Απαγορευτική αρχή του Pauli
Κανόνας του Hund (ή κανόνας μέγιστης πολλαπλότητας)
4 Κανόνες Slater
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 5
Περιοδικό σύστημα
1 Εισαγωγή
Οι διαφωνίες για τον περιοδικό πίνακα
2 Δoμή του περιοδικού πίνακα σε σχέση
με την ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων
Τομείς περιοδικού πίνακα
Δόμηση κατά περιόδους
3 Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων
και των ενώσεών τους
Διαγώνιες συσχετίσεις
Περιοδικότητα σημείου τήξης και σημείου ζέσης
Περιοδικότητα πυκνότητας
Περιοδική τάση των ιδιοτήτων των ενώσεων
4 Ατομική ακτίνα
Ορισμοί
5 Ενέργεια ιοντισμού
Ενέργεια πρώτου ιοντισμού
Περιοδικότητα ενέργειας πρώτου ιοντισμού
Διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού
6 Ενθάλπια δέσμευσης ηλεκτρονίου -
Ηλεκτρονιοσυγγένεια
Ορισμοί
Περιοδική τάση ηλεκτρονιοσυγγένειας και ενθαλπίας
δέσμευσης ηλεκτρονίου
7 Ηλεκτραρνητικότητα
1. Προσδιορισμός ηλεκτραρνητικότητας κατά Pauling
2. Προσδιορισμός ηλεκτραρνητικότητας κατά Allred
και Rochow
3. Προσδιορισμός ηλεκτραρνητικότητας κατά Mulliken
4. Προσδιορισμός φασματοσκοπικής ηλεκτραρνητικότητας
κατά Allen
Γλωσσάριo
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 6
Ιοντικός δεσμός
1 Εισαγωγή
2 Ηλεκτρονιακή Θεωρία Σθένους - Θεωρία Κossel
Αδυναμίες της Ηλεκτρονιακής Θεωρίας Σθένους
3 Σύγχρονη αντίληψη για την ερμηνεία
του ιοντικού δεσμού
Θεωρητικός υπολογισμός της ενωτικής ενέργειας
του κρυσταλλικού πλέγματος - ηλεκτροστατικό
πρότυπο
Πειραματικός υπολογισμός της ενωτικής ενέργειας
του κρυσταλλικού πλέγματος - κύκλος Born-Haber
4 Ιοντικές ακτίνες
Προσδιορισμός ιοντικών ακτίνων κατά Pauling
Προσδιορισμός ιοντικών ακτίνων
από τα περιγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ
Παράγοντες που επηρεάζουν
την ιοντική ακτίνα
5 Γεωμετρία των κρυσταλλικών πλεγμάτων
1. Πλέγμα NaCl
2. Πλέγμα CsCl
3. Πλέγμα CaF2 (φθορίτης)
4. Πλέγμα ZnS (σφαλερίτης)
5. Πλέγμα ZnS (βουρτσίτη)
6. Πλέγμα TiO2 (ρουτίλιο)
6 Λόγος ιοντικών ακτίνων και πρόβλεψη της γεωμετρίας
του κρυσταλλικού πλέγματος
7 Πολωσιμότητα του ιοντικού δεσμού και ομοιοπολικός
δεσμός
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις – Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 7
Σωματιδιακή θεώρηση του ομοιοπολικού δεσμού
1 Εισαγωγή στη θεωρία Lewis
2 Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis
Κανόνες για τη γραφή των ηλεκτρονιακών τύπων κατά Lewis
3 Αποκλίσεις από τον κανόνα της οκτάδας
1 Μόρια ελλιπή ηλεκτρονίων
2 Υπερσθενή μόρια
3 Δεσμοί ενός ηλεκτρονίου
4 Δεσμοί τριών ηλεκτρονίων
5 Ρίζες
4 Τυπικό φορτίο
Κανόνες υπολογισμού τυπικών φορτίων
για τον προσδιορισμό της ηλεκτρονιακής δομής
κατά Lewis
5 Συντονισμός ή μεσομέρεια
6 Αριθμός οξείδωσης
7 Χαρακτηριστικά ομοιοπολικού δεσμού
1. Μήκος δεσμού
2. Ισχύς δεσμού
8 Γεωμετρία μορίων – Θεωρία VSEPR (Βεσπερ)
Με άλλα λόγια η θεωρία VSEPR
9 Γεωμετρία και πολικότητα μορίων
10 Ισοηλεκτρονιακά μόρια
11 Μαγνητικές ιδιότητητες στα μόρια
Παραμαγνητισμός στα μόρια
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 8
Κβαντομηχανική αντίληψη για τον ομοιοπολικό δεσμό -
Θεωρία Δεσμού Σθένους
1 Εισαγωγή
2 Ερμηνεία της μοριακής δομής του Η2 με βάση
τη Θεωρία Δεσμού Σθένους
3 Τα βασικά σημεία στη Θεωρία Δεσμού Σθένους
ς (σίγμα) δεσμοί
π (πι) δεσμοί
Παραδείγματα σχηματισμού μορίων
4 Υβριδισμός
Μόρια της μορφής ΑΧ2: sp υβριδισμός
ή γραμμικός υβριδισμός
Μόρια (ή ιόντα) της μορφής ΑΧ3:
sp2 υβριδισμός ή τριγωνικός υβριδισμός
Μόρια της μορφής ΑΧ4: sp3 υβριδισμός
ή τετραεδρικός υβριδισμός
5 Συμμετοχή d τροχιακών στον υβριδισμό
Μόρια (ή ιόντα) της μορφής ΑΧ5: dsp3 υβριδισμός
ή υβριδισμός τριγωνικής διπυραμίδας
(ή τετραγωνικής πυραμίδας)
Μόρια (ή ιόντα) της μορφής ΑΧ6: d2sp3 υβριδισμός
ή οκταεδρικός υβριδισμός
Μόρια (ή ιόντα) της μορφής ΑΧ4: dsp2 υβριδισμός
ή τετραγωνικός υβριδισμός
Συνοψίζοντας τα βασικά σημεία του υβριδισμού
6 Ερμηνεία μοριακής δομής κορεσμένων και ακόρεστων οργανικών ενώσεων με υβριδισμό
Απλοί δεσμοί
Διπλοί δεσμοί
Τριπλοί δεσμοί
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 9
Θεωρία Μοριακών Τροχιακών
1 Εισαγωγή
Σε ποια θεμελιώδη σημεία διαφέρει η Θεωρία των Μοριακών
Τροχιακών (ΜΟ) από τη Θεωρία Δεσμού
Σθένους (VB)
Τα βασικά σημεία της Θεωρίας των Μοριακών Τροχιακών
Πότε τα ατομικά τροχιακά επικαλύπτονται
και οδηγούν σε δεσμό;
2 Δεσμικά και αντιδεσμικά μοριακά τροχιακά
Οι συνηθέστερες προσεγγίσεις στη θεωρία
των Μοριακών Τροχιακών
Εφαρμογή της μεθόδου LCAO για το μόριο
του Η2
3 Μοριακά τροχιακά για ομοιοπυρηνικά διατομικά μόρια
(ή ιόντα) της 1ης περιόδου του πίνακα
Μοριακό ιόν Η2
Μόριο Η2
Μοριακό ιόν He2
Μόριο He2
4 Μοριακά τροχιακά για ομοιοπυρηνικά διατομικά μόρια
(ή ιόντα) της 2ης περιόδου του περιοδικού
πίνακα
Είδη μοριακών τροχιακών
Ενεργειακές στάθμες μοριακών τροχιακών
Μόριο λιθίου (Li2)
Μόριο βηρυλλίου (Be2)
Μόριο βορίου (B2)
Μόριο άνθρακα (C2)
Μόριο αζώτου (Ν2)
Μόριο οξυγόνου (Ο2)
Μόριο φθορίου (F2)
Μόριο νέου (Νe2)
5 Ομοιοπυρηνικά μόρια (ή ιόντα) στοιχείων της 3ης
ή ακόμα μεγαλύτερης περιόδου του περιοδικού
πίνακα
Na2, K2, Rb2 και Cs2
Cl2, Br2 και I2
6 Ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια (ή ιόντα) -
Πολικοί δέσμοι
Μόριο υδριδίου του λιθίου (LiH)
Μόριο υδροφθορίου (HF)
Μόριο ΒΝ (με οκτώ ηλεκτρόνια σθένους)
Μόρια ή ιόντα ΒΟ, CN και CO
(με εννέα ηλεκτρόνια σθένους)
Μόρια ή ιόντα ΝΟ, CΟ και CΝ–
(με ένδεκα ηλεκτρόνια σθένους)
Ιοντικές ενώσεις και μοριακά τροχιακά
7 Πολυατομικά μόρια - Προσέγγιση LGO
Γραμμικά τριατομικά μόρια:
υδρίδιο του βηρυλλίου (BeH2)
Γωνιακά τριατομικά μόρια: Η2Ο
Επίπεδα τριγωνικά τετρατομικά μόρια: BH3
Τετραεδρικά μόρια: CH4
Γεωμετρία πολυατομικών μορίων και θεωρία ΜΟ
Γλωσσάριo
Ερωτήσεις – Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 10
Κρυσταλλική Δομή και Δεσμός Μετάλλων
1 Κρύσταλλοι μετάλλων
Συμπαγής (ή συνεκτική) δομή των μετάλλων (close packing)
2 Μεταλλικός δεσμός - θεωρία ελεύθερων ηλεκτρονίων
3 Μεταλλικός χαρακτήρας και θεωρία ελεύθερων
ηλεκτρονίων
Πυκνότητα μετάλλων και συμπαγής δόμηση
Σημείο πήξης και ισχύς δεσμού
Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Θερμική αγωγιμότητα
Μεταλλική λάμψη
Φωτοηλεκτρικό και θερμοϊοντικό φαινόμενο
Μαγνητικές ιδιότητες
Μηχανικές ιδιότητες μετάλλων
4 Κβαντομηxανική ερμηνεία του μεταλλικού δεσμού -
θεωρία ζωνών
Θεωρία των ζωνών και ηλεκτρική αγωγιμότητα
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 11
Διαμοριακές Δυνάμεις
1 Εισαγωγή
2 Δυνάμεις ιόντος - διπόλου
3 Δυνάμεις διπόλου - διπόλου
3 Δυνάμεις διπόλου (ή ιόντος) - διπόλου εξ επαγωγής
4 Δυνάμεις μεταξύ στιγμιαίων διπόλων ή δυνάμεις
διασποράς ή δυνάμεις London
5 Δεσμός ή γέφυρα υδρογόνου
Μερικές συνέπειες του δεσμού υδρογόνου
6 Πραγματικά αέρια και διαμοριακές δυνάμεις
Εξίσωση van der Waals
7 Ιδιότητες υγρών και διαμοριακές δυνάμεις
Ιξώδες (viscosity)
Επιφανειακή τάση (surface tension)
Συμπιεστότητα (compressibility)
Διάχυση (diffusion)
Διαβροχή (wetting)
Τάση ατμών (vapor pressure)
8 Διαγράμματα φάσεων
9 Κρυσταλλικά στερεά
Ιοντικοί κρύσταλλοι
Μεταλλικοί κρύσταλλοι
Ατομικοί κρύσταλλοι
Μοριακοί κρύσταλλοι
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις – Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 12
Πυρηνική Δόμηση
1 Εισαγωγή
2 Περιγραφή του πυρήνα
Έλλειμμα μάζας - Ενέργεια σύνδεσης
Πυρηνικές δυνάμεις
3 Ραδιενέργεια
4 Ρυθμός διάσπασης - ημιζωή
5 Μέτρηση και μονάδες ραδιενέργειας
Μονάδες ραδιενέργειας
6 Σταθερότητα των πυρήνων
Οι μαγικοί αριθμοί
Το μοντέλο φλοιών για τον πυρήνα
7 Φυσική ραδιενέργεια - ραδιενεργές σειρές
8 Οι πυρηνικές αντιδράσεις
Γραμμικός επιταχυντής
Κύκλοτρο
Νόμοι πυρηνικών αντιδράσεων
Τεχνητή ραδιενέργεια
Πυρηνικές αντιδράσεις και νέα στοιχεία
9 Πυρηνική σχάση
Ορισμοί 549
Το ιστορικό
Μηχανισμός πυρηνικής σχάσης - Το μοντέλο σταγόνας υγρού
Πόση ενέργεια παράγεται από τη σχάση του 235U;
10 Αλυσωτή αντίδραση σχάσεων
11 Πυρηνικοί αντιδραστήρες
1. Η διαρροή νετρονίων
2. Επιβράδυνση νετρονίων σχάσης
3. Έλεγχος της τιμής του k (συντελεστή πολλαπλασιασμού)
4. Τα πυρηνικά καύσιμα
12 Πυρηνική σύντηξη
13 Αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης
(ή θερμοπυρηνικοί αντιδραστήρες)
14 Εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων
Α. Ραδιοϊσοτοπική χρονολόγηση με άνθρακα-Ένα ρολόι βασισμένο
στη ραδιενέργεια για τον προσδιορισμό της ηλικίας ευρημάτων οργανικής προέλευσης
Β. Άλλες Ραδιοχρονολογήσεις
Γ. Εφαρμογές στην Αναλυτική Χημεία
Δ. Εφαρμογές στην τεχνολογία
Ε. Διερεύνηση των μηχανισμών και της χημικής δόμησης
ΣΤ. Εφαρμογές στη γεωργία
15 Επιπτώσεις ραδιενέργειας στον άνθρωπο
και κυριότερες πηγές ραδιενέργειας
1. Σωματικές βλάβες
2. Γενετικές βλάβες
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις – Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 13
Το Υδρογόνο
1 Εισαγωγή
Το υδρογόνο-ένα μοναδικό στοιχείο
2 Παρασκευές
3 Η χημεία του υδρογόνου
1. Αντιδράσεις με στοιχεία του p τομέα
(ομοιοπολικά ή μοριακά υδρίδια)
2. Αντιδράσεις με μέταλλα του s τομέα
(αλατοειδή υδρίδια)
3. Αντιδράσεις με μέταλλα του d τομέα
(μεταλλικά υδρίδια)
4. Ανάγει τα οξείδια των μετάλλων
5. Υδρογόνωση οργανικών ενώσεων
4 Χρήσεις 630
Γλωσσάριο631
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 14
Η Ομάδα ΙΑ (1)—Η Ομάδα των Αλκαλίων
1 Τα αλκάλια
1.1 Γενικά
1.2 Παραγωγή και χρήσεις αλκαλίων
1.3 Ιδιότητες αλκαλίων και περιοδική τάση
1.4 Τα αλκάλια και ο άνθρωπος
2 Ενώσεις αλκαλίων με μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον
2.1 Χλωριούχο νάτριο (NaCl)
2.2 Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH)
2.3 Ανθρακικό νάτριο ή σόδα (Na2CO3)
2.4 Διττανθρακικό νάτριο ή φαρμακευτική σόδα (NaΗCO3)
2.5 Θειϊκό νάτριο (Na2SO4)
2.6 Χλωριούχο κάλιο (KCl).
2.7 Νιτρικό κάλιο (KNO3)
2.8 Ανθρακικό κάλιο ή ποτάσα (K2CO3)
2.9 Το λίθιο και οι ενώσεις του
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 15
Η Ομάδα ΙΙΑ (2)—Η Ομάδα των Αλκαλικών Γαιών
1 Οι αλκαλικές γαίες
1.1 Γενικά
1.2 Χημική συμπεριφορά και περιοδική τάση
2 Βηρύλλιο (Be)
Βιομηχανική παραγωγή και χρήσεις
3 Μαγνησιο (Mg)
3.1 Προέλευση μαγνησίου
3.2 Βιομηχανική παραγωγή μαγνησίου
3.3 Χρήσεις μαγνησίου
4 Ασβέστιο (ca)
5 Στρόντιο (sr) και βάριο (ba)
6 Ράδιο (ra)
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 16
Η Ομάδα ΙΙΙΑ (3)—Η Οικογένεια του Βορίου
1 Ο p τομέας
2 Η Ομάδα iiia (13) - Η Oικογένεια του Βορίου
2.1 Γενικά
2.2 Χημική συμπεριφορά και περιοδική τάση
3 Bόριο (Β)
3.1 Παραγωγή και χρήσεις
3.2 Η χημεία του βόριου
3.3 Οξυγονούχες ενώσεις του βόριου
3.4 Υδρογονούχες ενώσεις του βόριου
3.5 Καρβίδιο του βορίου (ή ανθρακοβόριο)
3.6 Nιτρίδιο του βόριου (ή αζωτοβόριο)
3.7 Τριαλογονούχες ενώσεις του βορίου
3.8 Ενώσεις βόριου με μέταλλα (βορίδια)
4 Αργίλιο (Al)
4.1 Παραγωγή και χρήσεις
4.2 Η χημεία του αργιλίου
4.3 Οξυγονούχες ενώσεις του αργιλίου
4.4 Αλογονούχες ενώσεις του αργιλίου
4.5 Θειϊκό αργίλιο
4.6 Στυπτηρίες
4.7 Σπινέλια
5 Άργιλος και κεραμικά προϊόντα
Πυριτικά κεραμικά (ή κλασικά κεραμικά)
Μη πυριτικά κεραμικά (ή νέα ή μοντέρνα κεραμικά)
6 Γάλλιο (Ga), ίνδιο (In) και θάλλιο (Tl)
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 17
Η Ομάδα ΙVΑ (4)—Η Οικογένεια του Άνθρακα
1 Γενικά
2 Χημική συμπεριφορά και περιοδική τάση
3 Άνθρακας (C)
3.1 Προέλευση
3.2 Ο κύκλος του άνθρακα
3.3 Αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα
3.4 Καρβίδια
3.5 Οξείδια του άνθρακα
4 Πυρίτιο (Si)
4.1 Προέλευση
4.2 Παραγωγή και χρήσεις πυριτίου
4.3 Η χημεία του πυριτίου
4.4 Πυριτίδια
4.5 Υδρογονούχες ενώσεις του πυριτίου - Σιλάνια
4.6 Αλογονούχες ενώσεις του πυριτίου
4.7 Οξυγονούχες ενώσεις του πυριτίου
4.8 Ζεόλιθοι
4.9 Γυαλί
4.10 Τσιμέντο
4.11 Σιλικόνες
5 Γερμάνιο (Ge)
5.1 Προέλευση
5.2 Παραγωγή και χρήσεις γερμανίου
5.3 Η χημεία του γερμανίου
5.4 Υδρογονούχες ενώσεις του γερμανίου (Γερμανάνια)
5.5 Οξυγονούχες ενώσεις του γερμανίου
5.6 Αλογονούχες ενώσεις του γερμανίου
6 Κασσίτερος (Sn)
6.1 Προέλευση
6.2 Παραγωγή και χρήσεις του κασσίτερου
6.3 Η χημεία του κασσίτερου
6.4 Υδρογονούχες ενώσεις του κασσίτερου (Κασσιτεράνια)
6.5 Οξυγονούχες ενώσεις του κασσίτερου
6.6 Αλογονούχες ενώσεις του κασσίτερου
7 Μόλυβδος (Pb)
7.1 Προέλευση
7.2 Παραγωγή και χρήσεις μολύβδου
7.3 Ιδιότητες μολύβδου
7.4 Οξυγονούχες ενώσεις του μολύβδου
7.5 Αλογονούχες ενώσεις του μολύβδου
7.6 Συσσωρευτές μολύβδου
Γλωσσάριο
Ερωτήσεις - Προβλήματα
Βιβλιογραφία

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!