Το κυπριακό δίκαιο της επιείκειας

Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 74.00
66.60
Τιμή Πρωτοπορίας
+
571480
Σελίδες:600
Ημερομηνία Έκδοσης:01/12/2021
ISBN:9789606543173
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Το βιβλίο «Το κυπριακό δίκαιο της επιείκειας» αναλύει διεξοδικά τις αρχές της επιείκειας, που αποτελούν πτυχή του αγγλικού Δικαίου, όπως και το πεδίο εφαρμογής τους. Τα νομικά θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό είναι: η ειδική εκτέλεση, το κώλυμα - estoppel, οι δείκτες της επιείκειας Maxims of Equity, η αποκατάσταση για αδικαιολόγητο πλουτισμό, τα καταπιστεύματα, οι θεραπείες του δικαίου επιείκειας και τα διατάγματα. Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, φοιτητές αλλά και σε κάθε μελετητή του κυπριακού δικαίου.


Πρόλογος Σελ. VII
Σημείωμα Συγγραφέα Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XXIII
1. Ιστορική εξέλιξη του δικαίου της επιείκειας στην Αγγλία Σελ. 1
2. Καταπιστεύματα Σελ. 3
3. Maxims of Equity, δείκτες προσέγγισης Σελ. 7
4. Εισαγωγή του δικαίου της επιείκειας στην Κύπρο - Ιστορική αναδρομή 1878-1960 Σελ. 9
5. Η εφαρμογή του δικαίου της επιείκειας από δικαστήρια Κύπρου - Κάποια παραδείγματα «σταθμός» Σελ. 19
6. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 23
1. Εισαγωγή Σελ. 25
2. Περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται διάταγμα ειδικής εκτέλεσης Σελ. 26
(α) Όπου η σύμβαση αφορά κινητή περιουσία ή δικαιώματα χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, Pure personality Σελ. 26
(β) Συμφωνίες χωρίς αντάλλαγμα Σελ. 26
(γ) Συμβάσεις για την άσκηση επιχείρησης ή ανάλογων δραστηριοτήτων Σελ. 27
(δ) Συμβόλαια για την εκτέλεση προσωπικής εργασίας ή υπηρεσίας Σελ. 28
(ε) Συμβάσεις από τις οποίες ελλείπει το στοιχείο της αμοιβαιότητας Σελ. 28
(στ) Συμβάσεις υποκείμενες σε μερική συμμόρφωση μόνο Σελ. 29
(ζ) Όπου διάταγμα ειδικής εκτέλεσης θα ήταν άχρηστο Σελ. 29
(η) Συμφωνίες δανειοδότησης και ή χρηματοδότησης Σελ. 29
(θ) Συμφωνία για παραπομπή σε διαιτησία Σελ. 30
(ι) Συμβάσεις για συνεταιρισμό Σελ. 30
(κ) Συμφωνία για κληροδότημα διά διαθήκης Σελ. 30
3. Υπερασπίσεις σε αγωγή για ειδική εκτέλεση Σελ. 30
4. Ειδική εκτέλεση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο: Ο παλαιός Νόμος Σελ. 32
5. Ειδική εκτέλεση πώλησης ακινήτων: Ο Νέος Νόμος Σελ. 33
6. Ειδική Εκτέλεση στη νομολογία των κυπριακών δικαστηρίων και το άρθρο 76 του Κεφ. 149 Σελ. 35
8. Συμπεράσματα Σελ. 46
1. Εισαγωγή Σελ. 49
2. Κώλυμα λόγω πρακτικής, estoppel by convention Σελ. 51
3. Κώλυμα λόγω συμπεριφοράς, estoppel by conduct, παραστάσεων, representation, αμελείας, negligence Σελ. 53
(α) Κώλυμα λόγω παραστάσεων, estoppel by representation Σελ. 55
(β) Κώλυμα λόγω υποσχέσεων, promissory estoppel Σελ. 57
(γ) Κώλυμα λόγω αμέλειας, estoppel by negligence Σελ. 63
4. Περιουσιακό κώλυμα, proprietary estoppel Σελ. 64
(α) Βάση αγωγής – Ξίφος και όχι απλώς ασπίδα Σελ. 64
(β) Άδειες Σελ. 68
5. Η Κυπριακή Νομολογία: Αναγνωρισμένες κατηγορίες κωλύματος στην Κύπρο Σελ. 71
(α) Υποσχετικό Κώλυμα Σελ. 72
(β) Κώλυμα λόγω κατοχής Σελ. 75
(γ) Κώλυμα επίσης σύμφωνα με τη νομολογία μας μπορεί να εγερθεί και λόγω συμπεριφοράς ή λόγω παραστάσεων, πράξεων και ή παραλείψεων Σελ. 77
i. Γενικές αρχές Σελ. 77
ii. Συγκατάβαση-αμπεμπόλιση δικαιώματος (waiver) Σελ. 84
(δ) Περιουσιακό κώλυμα - Περαιτέρω ανάπτυξη Σελ. 86
1. Εισαγωγή Σελ. 93
2. Κυπριακή νομολογία – Γενικές αρχές Σελ. 93
3. Κανόνες – Δείκτες επιείκειας Σελ. 96
1. Εισαγωγή Σελ. 111
2. H υπόθεση Lipkin στο κοινοδίκαιο Σελ. 112
3. Αποκατάσταση στην Κυπριακή έννομη τάξη Σελ. 117
4. Η Κυπριακή νομολογία Σελ. 119
1. Καταπίστευμα ή εμπίστευμα Σελ. 133
2. Διεθνή εμπιστεύματα Σελ. 134
3. Τα πλεονεκτήματα του κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος Σελ. 136
4. Το καταπίστευμα σαν suis generis εργαλείο Σελ. 136
5. Τα απαραίτητα συνιστώντα στοιχεία του καταπιστεύματος Σελ. 137
6. Κατηγορίες καταπιστευμάτων Σελ. 139
7. Τυπικές προϋποθέσεις δημιουργίας ρητών καταπιστευμάτων Σελ. 140
8. Πλήρως συσταθέντα και ατελή καταπιστεύματα Σελ. 141
9. Η θέση του εθελοντή Σελ. 142
10. Μυστικά καταπιστεύματα και αμοιβαίες διαθήκες Σελ. 144
11. Εξ επαγωγής/ερμηνείας καταπιστεύματα, constructive trusts Σελ. 146
(α) Εξασφάλιση οφέλους από καταπιστευματοδόχο Σελ. 146
(β) Ξένοι στο καταπίστευμα Σελ. 147
(γ) Κατοχή από αντιπρόσωπο/καταπιστευματοδόχο Σελ. 148
(δ) Ο πωλητής ακίνητης ιδιοκτησίας Σελ. 148
(ε) Κοινή πρόθεση, θέματα κατοικίας Σελ. 148
i. Γενικές Αρχές Σελ. 149
ii. Όπου η εγγραφή είναι στο όνομα ενός εκ των δύο Σελ. 150
iii. Κοινή πρόθεση σε άλλες περιπτώσεις Σελ. 150
12. Περιουσιακό κώλυμα Σελ. 150
(α) Ατελές δώρο και/ή ύπαρξη λάθους Σελ. 150
(β) Η βασική αρχή Σελ. 151
(γ) Πώς ικανοποιείται η απαίτηση για περιουσιακό κώλυμα Σελ. 151
13. Απολήγοντα καταπιστεύματα Σελ. 151
(α) Αποτυχία καταπιστεύματος Σελ. 151
(β) Μεταβίβαση και αγορά στο όνομα τρίτου και παρόμοιες περιπτώσεις Σελ. 152
14. Παράνομα καταπιστεύματα, άκυρα Σελ. 153
15. Ακυρωτέα καταπιστεύματα Σελ. 154
16. Η Κυπριακή Νομολογία Σελ. 156
(α) Καταπιστεύματα γενικά Σελ. 156
i. Πληρεξούσια Σελ. 156
ii. Πιστωτές και ασφαλισμένοι Σελ. 158
iii. Ακίνητη ιδιοκτησία Σελ. 159
iv. Εγγραφή αλλοδαπής δικαστικής απόφασης για καταπίστευμα Σελ. 161
(β) Είδη καταπιστευμάτων Σελ. 162
i. Εξ επαγωγής καταπιστεύματα, constructive trusts Σελ. 162
ii. Περιουσιακό κώλυμα, proprietary estoppel Σελ. 171
iii. Καταληκτικά, απολήγοντα καταπιστεύματα, resulting trusts Σελ. 172
iv. Εξυπακουόμενα καταπιστεύματα, implied trusts Σελ. 173
17. Η φορολογία των καταπιστευμάτων Σελ. 174
(α) Εισαγωγή Σελ. 174
(β) Η φορολογία των καταπιστευμάτων στην Κύπρο Σελ. 175
(γ) Το άρθρο 31 του ΦΕΝ Σελ. 176
(δ) Γενικά σχόλια για το άρθρο 31 Σελ. 177
(ε) Ιστορικό του άρθρου 31 Σελ. 178
(στ) Ερμηνεία του άρθρου 31 στην Αγγλία Σελ. 179
(ζ) Ερμηνεία του άρθρου 31 στην Κύπρο Σελ. 180
(η) Συμπεράσματα και κριτική του άρθρου 31 Σελ. 181
1. Διορισμός Σελ. 183
2. H μεταβίβαση της περιουσίας του καταπιστεύματος (Vesting) – Περιέλευση Σελ. 185
3. Τερματισμός Σελ. 185
4. Ειδικές περιπτώσεις καταπιστευματοδόχου Σελ. 186
5. Καθήκοντα καταπιστευματοδόχων Σελ. 186
(α) Στο στάδιο αποδοχής του καταπιστεύματος Σελ. 186
(β) Καθήκον «επιμέλειας» δυνάμει του Νόμου Σελ. 187
(γ) Καθήκον να ενεργούν ομόφωνα Σελ. 187
(δ) Καθήκοντα σε σχέση με την πληροφόρηση, λογαριασμούς και έλεγχο Σελ. 187
(ε) Καθήκον απόδοσης ταμείου στα ορθά πρόσωπα (Trust funds) Σελ. 188
(στ) Έναντι μοναδικού δικαιούχου Σελ. 188
(ζ) Δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι τρίτων Σελ. 188
(η) Επενδύσεις Σελ. 189
6. Ίση μεταχείριση των εν γένει ή μελλοντικών δικαιούχων Σελ. 191
7. Η σχέση εμπιστοσύνης καταπιστευματοδόχου (fiduciary nature) - Η εμπιστευτική φύση του θεσμού Σελ. 192
8. Διορισμός τρίτων και ανάθεση καθηκόντων Σελ. 194
9. Εξουσίες του καταπιστευματοδόχου Σελ. 195
(α) Εξουσία πώλησης Σελ. 196
(β) Έκδοση αποδείξεων Σελ. 196
(γ) Εξουσία για ασφάλιση Σελ. 196
(δ) Εξουσία συμβιβασμού Σελ. 196
(ε) Εξουσίες σε σχέση με δικαιώματα αναστροφής, reversionary interests Σελ. 196
(στ) Εξουσία συντήρησης ανηλίκων Σελ. 197
(ζ) Εξουσία παραχώρησης ποσών έναντι κεφαλαίου, Power of Advancement – Εξουσία προαγωγής Σελ. 197
(η) Δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες και έξοδα Σελ. 198
(θ) Καταπιστευματοδόχοι ακίνητης ιδιοκτησίας Σελ. 199
(ι) Αιτήσεις στο Δικαστήριο Σελ. 199
10. Έλεγχος εξουσιών από το δικαστήριο ή τους δικαιούχους ή προστάτες Σελ. 201
11. Οι καταπιστευματοδόχοι στο κυπριακό δίκαιο Σελ. 202
12. Ο περί Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμος, Κεφ. 193 Σελ. 202
(α) Διάθρωση του Κεφ. 193 Σελ. 202
(β) Ιστορικό πλαίσιο Σελ. 202
(γ) Προστασία επιτρόπου Σελ. 203
(δ) Εμβέλεια του νόμου Σελ. 203
(ε) Διορισμός επιτρόπου, περιέλευση, αποζημίωση επιτρόπου Σελ. 203
(στ) Αρμοδιότητα και εξουσίες δικαστηρίου Σελ. 204
(ζ) Εισοδήματα Σελ. 206
13. Παράβαση καταπιστευμάτων Σελ. 207
(α) Προσωπική ευθύνη έναντι δικαιούχων Σελ. 207
(β) Φορολογικά θέματα Σελ. 208
(γ) Επιτόκιο Σελ. 208
(δ) Από κοινού και κεχωρισμένη ευθύνη Σελ. 208
(ε) Ευθύνη για συν καταπιστευματοδόχο (co-trustee) Σελ. 208
(στ) Καταπιστευματοδόχος δικαιούχος Σελ. 209
14. Ευθύνη μεταξύ των καταπιστευματοδόχων Σελ. 209
15. Ανάμειξη τρίτων στην παράβαση Σελ. 209
16. Υπερασπίσεις Σελ. 209
17. Ποινική ευθύνη Σελ. 210
18. Κυπριακή νομολογία Σελ. 211
19. «Ιχνηλάτιση και εντοπισμός» κατά το δίκαιο της επιείκειας Σελ. 212
(α) Στο κοινοδίκαιο Σελ. 213
(β) Στο δίκαιο της επιείκειας Σελ. 214
(γ) Ανάμιξη περιουσίας του καταπιστεύματος με περιουσία του καταπιστευματοδόχου Σελ. 214
(δ) Ανάμιξη κεφαλαίου δύο ή περισσότερων καταπιστευμάτων ή με ποσά αθώου εθελοντή Σελ. 215
(ε) Εντοπισμός Σελ. 215
(στ) Άδικη απαίτηση Σελ. 215
(ζ) Επιτόκια Σελ. 216
(η) Απαιτήσεις in personam Σελ. 216
(θ) Subrogation – υποκατάσταση Σελ. 216
1. Εισαγωγή Σελ. 219
2. Οι βασικές διαφορές Σελ. 220
3. H νομική έννοια της αγαθοεργίας Σελ. 221
4. Περαιτέρω ανάπτυξη για το τι συνιστά αγαθοεργούς σκοπούς Σελ. 223
(α) Την καταπολέμηση και ανακούφιση της φτώχιας Σελ. 223
(β) Την προώθηση της μόρφωσης Σελ. 223
(γ) Την προώθηση της θρησκείας Σελ. 223
(δ) Την προώθηση της υγείας και της διάσωσης ζώων Σελ. 223
(ε) Την προώθηση της κοινωνίας της αλληλεγγύης και της κοινότητας Σελ. 224
(στ) Την προώθηση των τεχνών, κουλτούρας, ιστορικής κληρονομίας και επιστήμης Σελ. 224
(ζ) Την προώθηση ερασιτεχνικού αθλήματος Σελ. 224
(η) Την προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίλυσης συγκρούσεων (conflict resolution,) επαναπροσέγγισης θρησκευτικής ή φυλετικής εργασίας, ισότητας και διαφορετικότητας Σελ. 224
(θ) Την προώθηση προστασίας ή βελτίωσης του περιβάλλοντος Σελ. 224
(ι) Την ανακούφιση των εχόντων ανάγκη λόγω νεότητας ηλικίας, υγείας, ανικανότητας, οικονομικής δυσπραγίας και άλλου μειονεκτήματος Σελ. 224
(κ) Την προώθηση ευημερίας των ζώων Σελ. 225
(λ) Την προώθηση ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, πυροσβεστικής, υπηρεσιών διάσωσης και ασθενοφόρων Σελ. 225
(μ) Άλλους σκοπούς Σελ. 225
5. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες Σελ. 225
6. Καταπιστεύματα τα οποία κρίθηκαν ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αγαθοεργίας Σελ. 225
7. Η προϋπόθεση του δημόσιου οφέλους Σελ. 226
8. Εξαιρέσεις στην προϋπόθεση του δημόσιου οφέλους Σελ. 226
9. Η διοίκηση των αγαθοεργών εμπιστευμάτων Σελ. 227
10. Το δόγμα cy-pres Σελ. 228
11. Το Νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο Σελ. 230
12. Η κυπριακή νομολογία Σελ. 234
1. Εισαγωγή Σελ. 239
2. Θεραπείες Σελ. 239
(α) Παραλήπτης Σελ. 240
(β) Λογοδοσία Σελ. 244
(γ) Ακύρωση Σελ. 245
(δ) Διόρθωση εγγράφων Σελ. 248
(ε) Παράδοση και ακύρωση εγγράφων Σελ. 250
(στ) Ne exeat regno Σελ. 250
(ζ) Παραμερισμός απόφασης Σελ. 250
3. Κυπριακή νομολογία σε σχέση με την ψυχική πίεση (undue influence) Σελ. 251
1. Εισαγωγή Σελ. 257
2. Άρθρο 32, Περί Δικαστηρίων Νόμος, 14/60 Σελ. 258
3. Άρθρα 4, 5 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 6. Σελ. 260
4. Προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινών διαταγμάτων Σελ. 266
(α) Η Πρώτη προϋπόθεση Σελ. 268
(β) Η Δεύτερη προϋπόθεση Σελ. 269
(γ) Η Τρίτη προϋπόθεση Σελ. 269
(δ) Η Τέταρτη προϋπόθεση Σελ. 271
5. STATUS QUO ANTE Σελ. 274
6. Πρόσφατη νομολογία Σελ. 276
7. Δεν αποφασίζεται η ουσία και διάφορα άλλα Σελ. 281
8. Παραδείγματα από τη νομολογία Σελ. 285
(α) Εγγυητική επιστολή Σελ. 285
(β) Παραβάσεις συμβατικών υποχρεώσεων σε ενοικίαση Σελ. 289
(γ) Άρση οχληρίας Σελ. 291
(δ) Ανάκτηση ιδιοκτησίας από μέτοχο Δ.Σ. Σελ. 293
(ε) Ηλεκτρονική απάτη Σελ. 296
(στ) Αγωγή “Passing off” – Απομίμηση Σελ. 299
(ζ) Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Σελ. 300
(η) Διορισμός παραλήπτη διαχειριστή Σελ. 304
(θ) Διαζευκτικές βάσεις αγωγής Σελ. 304
(ι) Ανάκτηση κατοχής – άδειας χρήσης Σελ. 305
(κ) Κανονισμός ΕΕ αρ. 1215/2012 προς υποστήριξη αγωγής σε αλλοδαπό δικαστήριο ΕΕ – Παγοποίηση περιουσίας Σελ. 307
9. Διαδικασία έκδοσης προσωρινού διατάγματος Σελ. 308
(α) Ex parte Σελ. 308
(β) Το στοιχείο του κατεπείγοντος Σελ. 310
(γ) Αναγκαιότητα η ένορκη δήλωση να πείθει για την τήρηση προϋποθέσεων έκδοσης του προσωρινού διατάγματος Σελ. 318
(δ) Η εγγύηση Σελ. 319
(ε) Καθορισμός λογικής περιόδου και επιστρεπτέον Σελ. 322
(στ) Άρθρο 227 του Κεφ. 113 Σελ. 332
(ζ) Νομολογία του δικαστηρίου για διάφορα διαδικαστικά θέματα Σελ. 334
10. Πλήρης αποκάλυψη ουσιωδών γεγονότων Σελ. 335
11. Καθαρά χέρια Σελ. 351
12. Καθυστέρηση και συγκατάνευση Σελ. 352
13. Δικαιοδοσία του δικαστηρίου «ΙΝ PERSONAM» Σελ. 359
14. Αποζημιώσεις και/ή διάταγμα Σελ. 359
15. Μη διάδικοι Σελ. 360
16. Παραδείγματα διαταγμάτων Σελ. 361
17. Quia Timet Injunction Σελ. 372
18. Διατάγματα Mareva, Anton Piller και Norwich Pharmacal. Σελ. 373
19. Διάταγμα παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων – Mareva Σελ. 374
20. Tα κριτήρια Σελ. 375
21. Τρίτοι μη διάδικοι επηρεαζόμενοι Σελ. 389
22. Διάταγμα Mareva Παγκόσμιου Εμβέλειας Σελ. 390
23. Αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων Σελ. 391
24. Διάταγμα ερεύνης – Anton Pillerr Σελ. 392
25. Προϋποθέσεις έκδοσης διατάγματος ερεύνης Σελ. 393
26. Όροι έκδοσης Anton Piller Σελ. 402
27. Προνόμιο ενάντια στην ενοχοποίηση Σελ. 403
28. Εργαλείο απονομής δικαιοσύνης Σελ. 404
29. Διατάγματα Norwich Pharmacal Σελ. 405
30. Διατάγματα Tύπου Chabra Σελ. 413
31. Γενικά Σελ. 416
32. Παγοποιητικά διατάγματα προς υποβοήθηση αλλοδαπών δικαστικών/διαιτητικών διαδικασιών Σελ. 417
33. Δικαιοδοσία δικαστηρίου να εκδίδει ανεξάρτητα διατάγματα παγοποίησης (Free standing injunction) προς υποβοήθηση αλλοδαπών δικαστικών διαδικασιών που εκκρεμούν σε χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης Σελ. 418
34. Διατάγματα αποκάλυψης (Discovery orders) Σελ. 420
(α) Διατάγματα αποκάλυψης περιουσιακών στοιχείων ενόρκως, ως υποβοηθητικά (ancillary) σε διατάγματα Παγοποίησης Σελ. 420
(β) Διατάγματα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal ή τύπου Bankers Trust Σελ. 421
35. Διατάγματα διορισμού παραλήπτη (Orders for appointment of receiver) Σελ. 423
36. Ενδιάμεσα διατάγματα εκκρεμούσης Έφεσης (Erinford injunctions) Σελ. 426
[1] Ο περί Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμος (ΚΕΦ.193) Σελ. 431
[2] Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 (69(I)/1992) Σελ. 469
[3]Οι πρόνοιες του Περί Ακινήτων Ιδιοκτησίας Νόμου για εγγραφή καταπιστευμάτων (ΚΕΦ.224) Σελ. 484
[4]Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος (ΚΕΦ.232) Σελ. 486
[5]Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2011 (81(I)/2011) Σελ. 492
[6]Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμος (ΚΕΦ.41) Σελ. 504
[7]Περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Διαδικαστικός Κανονισμός (347/1934) Σελ. 509
[8]Appendix Σελ. 512
Πίνακας αποφάσεων Σελ. 515
Πίνακας νομοθεσίας Σελ. 551
Βιβλιογραφία Σελ. 559
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 565
Πρόλογος: Πικής Γ.

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!