Η performance clause στη σύμβαση ναύλωσης

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της ταχύτητας και της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης
Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 30.00
27.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
578414
Συγγραφέας: Βασιλάκου, Εριέττα
Σελίδες:216
Ημερομηνία Έκδοσης:30/05/2022
ISBN:9789606547348
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Πρόλογος: Αθανασίου Λ.

Το έργο «Η performance clause στη σύμβαση ναύλωσης» εξετάζει ένα διαχρονικά επίκαιρο και με σπουδαίο πρακτικό ενδιαφέρον ζήτημα στον χώρο του ναυτικού δικαίου. Διά της performance clause, ο εκναυλωτής περιγράφει τις θεμελιώδους σημασίας ιδιότητες της ταχύτητας και της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης του υπό ναύλωση πλοίου. Η μελέτη αναδεικνύει τα σημαντικότερα νομικά και πραγματικά ζητήματα που εγείρονται από την εφαρμογή της εν λόγω ρήτρας επιδόσεων:

• παρουσιάζει ορισμένους κρίσιμους όρους που εντάσσονται -σχεδόν κατά κανόνα- στο περιεχόμενό της

• εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η performance clause σε επιμέρους προδιατυπωμένα ναυλοσύμφωνα

• εξηγεί το πώς αξιολογείται η τήρησή της

• εξετάζει την κατανομή της ευθύνης στη σχέση ναυλωτή – εκναυλωτή εξ απόψεως αγγλικού και ελληνικού δικαίου σε περίπτωση παραβίασης της performance clause.

• καταγράφει τις ενστάσεις που μπορούν να επικαλεστούν οι εκναυλωτές

• αναλύει τη σχέση της ρήτρας με τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ και την ιδιαίτερη περίπτωση κατά την οποία το πλοίο παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις συμφωνηθείσες στο ναυλοσύμφωνο (overperformance).Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους δικηγόρους και νομικούς που έχουν ως αντικείμενο έρευνας και πρακτικής το ναυτικό δίκαιο.
Πρόλογος V

Προλογικό σημείωμα IX

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1

ΙΙ. Η διάρθρωση της ύλης 2

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Εννοιολογική οριοθέτηση της performance clause και η αξιολόγηση των επιδόσεων του πλοίου

Ι. Η performance clause και τα βασικά της στοιχεία 5

1. Η διαμόρφωση και η σημασία της performance clause 5

(α) Η σταδιακή διαμόρφωση της performance clause 5

(β) Η σημασία της performance clause 8

2. Σύντομη περιγραφή της performance clause 10

(α) Η μορφή και το σύνηθες περιεχόμενο της performance clause 10

(β) Η εμφάνιση της performance clause ανά είδος ναύλωσης 12

3. Οι κρίσιμοι όροι της performance clause 14

(α) H κατά προσέγγιση περιγραφή των επιδόσεων του πλοίου (“about”) 14

i. Το επιτρεπόμενο περιθώριο απόκλισης και τα απώτατα όριά του 15

ii. Η σύγχρονη αντιμετώπιση 18

(β) Η «διπλή» εφαρμογή του περιθωρίου απόκλισης: το ζήτημα του “double about” 20

(γ) Η αναφορά σε «κατά μέσο όρο» επίδοση του πλοίου (“average”) 26

(δ) Η ισχύς της υπόσχεσης μόνο για τις περιόδους καλού καιρού (“good weather conditions”) 29

i. Οι γενεσιουργοί λόγοι της προϋπόθεσης 29

ii. Tα συνήθη κριτήρια προσδιορισμού της έννοιας των «καλών καιρικών συνθηκών» 31

(1) Ένταση ανέμου μη υπερβάλλουσα το επίπεδο έντασης 4 της κλίμακας Beaufort 32

(2) Συνθήκες θαλάσσης μη υπερβάλλουσες το επίπεδο έντασης 3 της κλίμακας Douglas 34

(3) Ανυπαρξία δυσμενούς θαλάσσιου ρεύματος (adverse current) 40

(4) Ανυπαρξία δυσμενούς αποθαλασσίας (adverse swell) 45

4. Η performance clause σε επιμέρους φόρμες ναυλοσυμφώνων 46

(α) Ναύλωση κατά χρόνο πλοίων ξηρού φορτίου 47

i. NYPE 1946 47

ii. NYPE 1993 48

iii. NYPE 2015 49

iv. Baltime 1939 (revised 2001) 54

v. GENTIME 54

(β) Ναύλωση κατά ταξίδι πλοίων ξηρού φορτίου 55

(γ) Ναύλωση κατά χρόνο δεξαμενόπλοιων 56

i. Shelltime 4 56

ii. ExxonMobil, Time 2005 58

(δ) Ναύλωση κατά ταξίδι δεξαμενόπλοιων 58II. Η αξιολόγηση της τήρησης της performance clause 60

1. Οι πηγές άντλησης στοιχείων για την αξιολόγηση της επίδοσης του πλοίου 60

(α) Το ημερολόγιο πλοίου 61

i. «Αντικειμενικές» αδυναμίες αξιολόγησης 63

ii. «Υποκειμενικές» αδυναμίες αξιολόγησης 65

(β) Η λύση των εταιρειών routing ως αποδεικτικό μέσο 67

(γ) Η πρόβλεψη αποδεικτικών ρητρών και η αντιμετώπισή τους 68

(δ) Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία και νέες εξελίξεις 70

i. Hindcast modeling 70

ii. Vessel Performance Analysis / Performance Monitoring 71

2. Το στάδιο υπολογισμού της επίδοσης του πλοίου 72

(α) Εντοπισμός των περιόδων καλού καιρού και επιμέρους ζητήματα 72

i. Προσδιορισμός της ελάχιστης περιόδου καλών καιρικών συνθηκών 73

ii. Η απουσία καλών καιρικών συνθηκών 78

iii. Τεκμήριο επίδοσης για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 80

(β) Η μέτρηση των επιδόσεων σε μεγάλες περιόδους χρονοναύλωσης 82

(γ) Η μέθοδος μέτρησης της επίδοσης του πλοίου 85

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η παραβίαση της performance clause και ειδικότερα ζητήματα

I. Η κατανομή της ευθύνης στη σχέση ναυλωτή - εκναυλωτή 89

1. Η υποχρέωση του εκναυλωτή 89

(α) Η φύση της υποχρέωσης του εκναυλωτή 90

i. Η διάκριση των όρων στο αγγλικό δίκαιο 90

ii. Ο χαρακτηρισμός της υποχρέωσης που καθιερώνει η performance clause 94

(β) Η έκταση και η διάρκεια της υποχρέωσης 96

i. Η θεμελίωση στιγμιαίας υποχρέωσης (capability warranty) 98

ii. Η θεμελίωση διαρκούς υποχρέωσης (continuing warranty) 103

(γ) Η υποχρέωση του εκναυλωτή στην κατά ταξίδι ναύλωση 105

(δ) Η επιρροή της φράσης “without guarantee” στην εμβέλεια της υποχρέωσης 107

(ε) Η σχέση της υποχρέωσης εκ της performance clause με την υποχρέωση αξιοπλοΐας 108

2. Τα δικαιώματα του ναυλωτή 111

(α) Δικαίωμα αποζημίωσης 112

i) Ο προσδιορισμός της ζημίας επί παραβίασης διαρκούς υποχρέωσης 113

ii) Ο προσδιορισμός της ζημίας επί παραβίασης στιγμιαίας υποχρέωσης 114

(β) Το δικαίωμα σε μείωση του ναύλου και οι προϋποθέσεις άσκησής του 115

(γ) Η παραβίαση της performance clause ως λόγος καταγγελίας 120

(δ) Εναλλακτικές δυνατότητες των ναυλωτών σε περιπτώσεις χαμηλής επίδοσης 123

i. Ευθύνη για εσφαλμένη περιγραφή του πλοίου 123

ii. Υποχρέωση διατήρησης του πλοίου σε κατάλληλη κατάσταση 125

iii. Ρήτρα off-hire 128

3. Η κατανομή της ευθύνης υπό το πρίσμα του ελληνικού δικαίου 130

(α) Η υποχρέωση του εκναυλωτή στον ΚΙΝΔ 130

(β) Τα δικαιώματα του ναυλωτή 136

i. Δικαίωμα αποζημίωσης 136

ii. Καταβολή μειωμένου ναύλου 139

iii. Δικαίωμα καταγγελίας 144

ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα κατά την εξέταση των performance claims 148

1. Εξαιρετέες περίοδοι 148

(α) Σύμφωνα με τις οδηγίες των ναυλωτών 149

(β) Με αφορμή τις οδηγίες των ναυλωτών 151

i. Hull fouling 151

ii. Μείωση ταχύτητας για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας 153

(γ) Για κάποιον άλλο ουσιώδη λόγο 155

i. Ζώνες πειρατείας 155

ii. Παροχή αρωγής 157

iii. Επιλογή καυσίμου χαμηλής ποιότητας 157

2. Η σχέση με τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ 158

3. Ζητήματα παραγραφής 163

(α) Αγγλικό δίκαιο 163

(β) Ελληνικό δίκαιο 168

4. Η αντίστροφη όψη του νομίσματος: οverperformance του πλοίου 169

(α) Η καλύτερη επίδοση ως ένσταση 170

i. Υψηλότερη ταχύτητα 171

ii. Χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου κίνησης 172

(β) Η καλύτερη επίδοση ως αντικείμενο δίκης 175

Επίλογος 181

Βιβλιογραφία 185

Αλφαβητικό Ευρετήριο 193

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!