Άρρητοι λόγοι - Επίδαυρος Θόλου αποκάλυψις ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜ-

Δεύτερη έκδοση
25.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
360608
Συγγραφέας: Αλτάνη
Εκδόσεις: Γεωργιάδης
Σελίδες:451
Ημερομηνία Έκδοσης:1/11/2002

Η δευτέρα έκδοσις του βιβλίου δεν είναι επανέκδοσης της πρώτης. Είναι αναδιατύπωσις με νέα στοιχεία, που προετοιμάζουν το έδαφος του δευτέρου βιβλίου, το οποίον θα κυκλοφορήση συντόμως.
Ο Ηλεκτροκεντρισμός του δαπέδου της Θόλου της Επιδαύρου εν συνδυασμώ μετά του "Τελέου Ενιαυτού" ή της Μεταπτώσεως των Ισημεριών, που αποκαλύπτονται εις το πρώτον βιβλίον, είναι το εφαλτήριον δια την αφύπνισιν της ψυχής.


Οι Άρρητοι Λόγοι είναι σειρά βιβλίων με κοινόν τίτλον. Η συγγραφή των είναι καταστάλαγμα πολυετούς ερεύνης και μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Τα βιβλία είναι αυτοτελή και πραγματεύονται διαφορετικά θέματα της αρχαίας γνώσεως. Όμως συνέχονται μεταξύ των, ώστε ν` αποτελέσουν την σύνθεσιν ενός νέου προσανατολισμού της ψυχής.
Το πρώτον βιβλίον της σειράς `Επίδαυρος - Θόλου Αποκάλυψις` διανύει την έκτην του έκδοσιν. Δια πρώτην φοράν μετά 2.360 ηλιακά έτη απεκαλύφθη ότι, εις το κυκλικόν μνημείον της Θόλου της Επιδαύρου, υπήρχε εσωτερικώς μεν καταγεγραμμένον με κάθε λεπτομέρειαν το Ηλιοκεντρικόν Σύστημα επί του δαπέδου. Ο σχεδιασμός του εγένετο 40 έτη προ της γεννήσεως του Αριστάρχου του Σαμίου. Εξωτερικώς δε οι 26 κίονες ανεφέροντο εις την Μετάπτωσιν των Ισημεριών ή εις τον Μέγαν Ενιαυτόν του Πλάτωνος, 170 έτη προ της γεννήσεως του Ιππάρχου, εφευρέτου του αστρολάβου.
Αι δύο αποκαλύψεις του μνημείου είναι ο νοητός ιστός, επί του οποίου κινείται η ψυχή, εναρμονιζόμενη με τον ουράνιον πατέρα της.
Η Επίδαυρος δρα επί της αύρας/ψυχής, μεταθέτοντας την εγω-γεω κεντρικήν της θέσιν εις την ηλιοκεντρικήν πραγματικότητα.
Ο νέος Μεγάλος Ενιαυτός, δια του Πόλου της Γης, θα προχώρηση από τον Αστερισμόν του Ιχθύων εις τον Αστερισμόν του Υδροχόου. Η πρόοδος του Πόλου θα επιφέρη μεταλλάξεις εις εκείνας τας ψυχάς, αι οποίαι, δια των προσπαθειών των, θα θελήσουν να εξισορροπήσουν την υπερβολήν του σεληνιακού συναισθήματος, επανερχόμενοι εις το μέτρον του Απολλωνίου `γνώθι σαυτόν`, προσατενίζουσαι την αντικειμενικήν ηλιακήν πραγματικότητα.
Συγγραφέας:
Αλτάνη
Εκδότης:
Γεωργιάδης
Σελίδες:
451
ISBN:
2229603161590
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/11/2002

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική