Εργατική Νομοθεσία (Τσέπης)

Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 22.00
19.80
Τιμή Πρωτοπορίας
+
573365
Σελίδες:880
Επιμελητής:Ληξουριώτης, Ιωάννης Δ.
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2021
ISBN:9789606544781
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Η 9η έκδοση του κώδικα τσέπης «Εργατική Νομοθεσία», ενημερωμένη και με τον Ν 4808/2021, περιλαμβάνει 72 νομοθετήματα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της ύλης του εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τους φοιτητές αλλά και για όλους όσοι ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των συχνών και αλλεπάλληλων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.


[1]Σύνταγμα της Ελλάδας
[Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116] Σελ. 1
Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων
[2Ν 4443/2016
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων [Άρθρα 1-24] Σελ. 11
[3]Ν 3896/2010
Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις [Άρθρα 1-25, 30, 38] Σελ. 33
Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών
[4]ΠΔ 30/2021
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [Άρθρα 1 – 15] Σελ. 51
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [Άρθρα 1 – 15] Σελ. 51
[5]ΠΔ 101/2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») [Άρθρα 1-18] Σελ. 70
Σύμβαση εργασίας
[6]Αστικός Κώδικας
[Άρθρα 136, 250, 325-329, 648-680, 1389] Σελ. 95
Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης
[7]Ν 4808/2021
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρα 68–72] Σελ. 104
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρα 68–72] Σελ. 104
[8]?Ν 2639/1998
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 1] Σελ. 108
Ενημέρωση για τους όρους εργασίας
[9]ΠΔ 156/1994
Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας Σελ. 110
Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία
[10]Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρα 38, 39] Σελ. 115
Σύμβαση ορισμένου χρόνου
[11]ΠΔ 81/2003
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Σελ. 123
[12]ΠΔ 164/2004
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα [Άρθρα 1-10, 12] Σελ. 130
Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
[13]Ν 4052/2012
Νόμος αρμοδιότητας ΥΥγΚοινΑλλ και ΥΕργΚοινΑσφ για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 113-133] Σελ. 138
Κατ’ οίκον απασχόληση
[14]Ν 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 20] Σελ. 156
Τηλεργασία
[15]Ν 3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5] Σελ. 161
Αμοιβή εργασίας - αποδοχές
[16]Ν 4694/1930
Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων Σελ. 167
[17]ΑΝ 690/1945
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων» Σελ. 172
[18]Ν 3248/1955
Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας του ημερομισθίου» Σελ. 174
[19]ΠΔ 1/1990
Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη Σελ. 179
[20]ΑΥΟικΕργ 8900/1946
Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας Σελ. 188
[21]ΑΥΟικΕργ 18310/1946
Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων Σελ. 190
[22]ΑΥΟικΕργ 19040/1981
Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Σελ. 192
[23]Ν 3227/2004
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5] Σελ. 208
[24]Ν 4172/2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρο 103] Σελ. 209
[25]ΕΓΣΣΕ 2013
[Άρθρο 1] Σελ. 217
Χρόνος εργασίας - Ωράριο
—Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας—
[26]Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 41] Σελ. 218
[27]ΠΔ 88/1999
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ Σελ. 224
—Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία—
[28]Ν 2269/1920
Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα [Άρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο] Σελ. 240
[29]ΠΔ της 27.6.1932
Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων Σελ. 248
[30]Ν 435/1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 1] Σελ. 264
[31]ΝΔ 3755/1957
Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ. [Άρθρο 2] Σελ. 266
[32]Ν 4808/2021
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρο 55] Σελ. 268
[33]?Ν 3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13] Σελ. 270
[34]?ΝΔ 515/1970
Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών [Άρθρα 1-3, 5, 6, 8-10] Σελ. 271
[35]ΑΥΕργ 16182/1983
Κήρυξη εκτελεστής της υπ’ αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας Σελ. 276
[36]Ν 2874/2000
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4] Σελ. 279
—Ωράριο εργασίας and λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων?—
[37]ΝΔ 1037/1971
Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών Σελ. 281
[38]Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 42] Σελ. 292
[39]Ν 4177/2013
Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 16] Σελ. 297
[40]Ν 2224/1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23] Σελ. 301
—Καταχώρηση ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ?—
[41]Ν 4808/2021
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρα 73 – 81] Σελ. 303
[42]?Ν 4144/2013
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 80] Σελ. 311
—Πενθήμερη εργασία—
[43]Ν 3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 8] Σελ. 313
—Πρόσθετες ομάδες εργασίας—
[44]Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 40] Σελ. 314
—Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση—
[45]ΒΔ 748/1966
Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας Σελ. 316
[46]ΑΝ 380/1968
Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας Σελ. 336
Άδειες
—Κανονική ετήσια άδεια—
[47]ΑΝ 539/1945
Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών Σελ. 337
[48]Ν 4504/1966
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων [Άρθρο 3 παρ. 16] Σελ. 348
[49]Ν 549/1977
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 8] Σελ. 349
[50]ΕΓΣΣΕ 2008-2009
[Άρθρο 3] Σελ. 353
[51]Ν 4756/2020
Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων [Άρθρο 69] Σελ. 354
—Άδειες για την προστασία της οικογένειας—
[52] Ν 4808/2021
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρα 24-54] Σελ. 355
—Συνδικαλιστικές άδειες—
[53]Ν 1264/1982
Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων [Άρθρο 17] Σελ. 377
[54]Ν 2085/1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 14] Σελ. 381
[55]Ν 2224/1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 6 παρ. 3, 4] Σελ. 383
Μεταβολή and λύση εργασιακής σχέσης
[56]Ν 2112/1920
Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως Σελ. 384
[57]ΒΔ της 16.7.1920
Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών Σελ. 392
[58]Ν 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 74 παρ. 2-7] Σελ. 397
[59]Ν 3198/1955
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Σελ. 400
[60]ΑΝ 173/1967
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ. [Άρθρο 2] Σελ. 409
[61]ΝΔ 618/1970
Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ. [Άρθρο 1] Σελ. 410
[62]N 1387/1983
Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9, 10] Σελ. 411
[63]Ν 4738/2020
Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρο 109] Σελ. 418
[64]Ν 4808/2021
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρα 64-66] Σελ. 420
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρα 64-66] Σελ. 420
Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
—Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις—
[65]N 1483/1984
Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων [Άρθρα 1-18, 26, 27] Σελ. 426
[66]ΕΓΣΣΕ 1993
[Άρθρα 6, 7] Σελ. 433
[67]ΕΓΣΣΕ 2014
[Άρθρο 2] Σελ. 435
[68]Ν 3655/2008
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις [Άρθρο 142] Σελ. 436
—Εργαζόμενοι μέσω εργολάβου σε τρίτο εργοδότη?—
[69]Ν 4554/2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 9] Σελ. 439
—Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι—
[70]Ν 3850/2010
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα 50-68] Σελ. 440
—Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας—
[71]Ν 2643/1998
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-13, 15, 19] Σελ. 451
—Στρατευόμενοι μισθωτοί—
[72]ΠΔ της 8.12.1928
Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεως Σελ. 490
Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια
[73]ΒΔ της 24.7.1920
Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων Σελ. 494
Υγεία και ασφάλεια εργασίας
[74]?Ν 3850/2010
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα πρώτο, 1-21, 23-25, 29-49, 69-73, δεύτερο] Σελ. 507
Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση
[75]Ν 1264/1982
Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων Σελ. 590
[76]Ν 2224/1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 3] Σελ. 655
[77] Ν 4808/2021
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρο 93] Σελ. 658
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος
[78]Ν 4093/2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 [Άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11, περ. 1, 3, 4] Σελ. 660
[79]ΠΥΣ 6/2012
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 4046/2012 Σελ. 663
[80]N 1876/1990
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-23, 28, 35] Σελ. 668
[81]ΠΔ 240/2006
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002) Σελ. 710
[82]ΕΓΣΣΕ 2016
[Άρθρο 4] Σελ. 718
[83] ΕΓΣΣΕ 2021
[Άρθρα 1-4, 10] Σελ. 719
Δίκαιο επιχείρησης
—Κανονισμοί εργασίας—
[84]ΝΔ 3789/1957
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας [Άρθρα 1, 2] Σελ. 721
—Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης—
[85]ΠΔ 178/2002
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου Σελ. 726
—Συμμετοχή εργαζομένων—
[86]N 1767/1988
Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ’ αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας [Άρθρα 1-18] Σελ. 737
—Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις—
[87] Ν 4808/2021
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρα 102-122, 124, 125, 165] Σελ. 756
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις [Άρθρα 102-122, 124, 125, 165] Σελ. 756
[88]N 3996/2011
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-3, 23-28, 30, 32, 33] Σελ. 797
—Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας—
[89]Ν 4554/2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 5-8] Σελ. 832
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 839

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!